بازیابی پیکره فرهنگ در اندیشه مقام معظم رهبری

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه یزد

چکیده

مقوله‌ ی فرهنگ دارای معانی بسیار و استعمالات گوناگون وسیع و پیچیده ای است. در علت پیچیدگی فرهنگ می توان گفت، فرهنگ مقوله ای متجانس نیست، بلکه متشکل از عناصر متعددی است، با این وجود فرهنگ انسجام خود را حفظ کرده و یک کل تجزیه ‌ناپذیر و پویا را تشکیل داده است و در گذر زمان از دیدگاه افراد با تخصص ها و رویکردهایی متفاوت (اعم از مادی و معنوی)، با تعاریف و مفاهیمی متعدد بیان شده است. این مقوله‌ ی پیچیده و چندبعدی با بار ارزشی و علمی پررنگی که در هاله ای از ابهام فرو رفته است، می تواند به عنوان مجموعه ای از باورها و ارزش های مشترک بر رفتار و اندیشه ی اعضای یک جامعه متأثر باشد و نقطه ی شروعی برای حرکت و پویایی و یا مانعی در راه پیشرفت به شمار آید. مسئله‌ ی فرهنگ یکی از دغدغه های مهم و امروزی همه ی جوامع بشری است و همه‌ ی آنها نگران آینده‌ ی فرهنگی خود هستند. جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که با توجه به ایدئولوژی متفاوتش با هژمونی غرب و خطر استحاله ی فرهنگی از درون در این زمینه، دغدغه ی جدی دارد و از جمله کسانی که تأکید مؤکدی در این حوزه دارد، مقام معظم رهبری است. ایشان اهمیت فوق ‌العاده ای به مقوله‌ ی فرهنگ داده و آن را مقدمه ی خیزش و توسعه ی کشور می داند. در بیان اهمیت فرهنگ در اندیشه ی رهبری همین بس که ایشان می فرماید من حاضرم جانم را در راه فرهنگ فدا کنم. در این نوشتار با توجه به آنچه گفته شد، به شناخت پیکره و اهمیت مقوله ی فرهنگ، کارکردهای فرهنگ، آسیب‌ هایی که هم ‌اکنون فرهنگ ما گرفتار آن است و به راه های برون ‌رفت از این آسیب‌ ها از دیدگاه مقام معظم رهبری پرداخته خواهد شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recovering Image of the Culture in the Supreme Leader’s Thought

نویسندگان [English]

  • Muslim Khosravi Zarges 1
  • Somayyeh Bakhshi 2
1 Member of the faculty of political science department of Birjand University
2 Graduated from the Political Science University of Yazd
چکیده [English]

The category of culture has many meanings and wide variety of applications. For why of the complexity of culture, we can say that culture is not a coherent category, but consists of several elements, meanwhile, it maintains its cohesion and forms as an inseparable and dynamic whole, and over time different individuals with different specializations and approaches (both material and spiritual), have expressed for it various definitions and concepts. This complex and multidimensional subject with a high scientific value, which is in the midst of ambiguity, can have influences as a set
of shared beliefs and values on the behavior and thought of members of a community and can act a starting point for movement and dynamism or a barrier to progress. The topic of culture is one of the most important and contemporary concerns of all human societies and all of them are concerned about their cultural future. The Islamic Republic of Iran is one of the countries that, given its diverse ideology of Western hegemony and the danger of cultural transformation from within, is seriously concerned about this, and among those who have a strong emphasis in this area, is
the Supreme Leader. He has an extraordinary importance to the category of culture and knows it as an introduction to the rise and development of the country. In expressing the importance of culture in the leadership idea, it is enough to say that he reflects that “I am willing to sacrifice my life for the cause of culture”. In this paper, the point of view of the Supreme Leader will be searched on the recognition of the structure and significance of the category of culture, the functions of culture, the damage that our culture now faces and the ways out of these injuries from.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • culture
  • Culture Importance
  • Culture Functions
  • Cultural Menaces