نقش قدرت های تاثیرگذار در بحران سوریه و تحلیل ژانوسی از منافع ملی ج . ا . ایران

نویسندگان

1 دکترای روابط بین الملل و استادیار دانشگاه مازندران

2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی

چکیده

تحولات اخیر خاورمیانه تحت عنوان بیداری اسلامی، سوریه را درگیر یک جنگ داخلی تمام عیار کرد. ویژگی­های داخلی  سوریه به ویژه بافت قومی و مذهبی، موقعیت ژئواستراتژیک و رقابت­های منطقه­ای و بین المللی منجر به آن شده تا این کشور به کانون بحران خاورمیانه تبدیل گردد. پرسش­های اصلی در این پژوهش بر این مبنا قرار گرفته است که قدرت­های منطقه­ای و جهانی تاثیرگذار در بحران سوریه کدامند و چه اهدافی را در این کشور دنبال می­کنند؟ همچنین منافع ملی ایران، به عنوان یکی از بازیگران اصلی در تحولات سوریه، در چه چارچوبی بهتر قابل تحلیل است؟
روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی است و  از ترکیب دو نظریه «موازنه قوای نرم»  کنت والتز و «نظام بین المللی تک قطبی - چند قطبی» ساموئل هانتینگتون جهت تبیین موضوع استفاده شده است. یافته­های پژوهش حاکی از آن است که آمریکا، روسیه، ترکیه و ج . ا . ایران کنشگران اصلی در تحولات داخلی سوریه هستند که ترکیبی از اهداف مختلف ژئوپلتیکی، استراتژیکی و ایدئولوژیکی را در سوریه دنبال می­کنند. رقابت­ها و تضاد منافع قدرت­های جهانی و منطقه­ای موجب تشدید و تداوم بحران سوریه و محرومیت مردم از حق تعیین سرنوشت خود شده است. در بین کنشگران، ایران تنها کشوری است که منافع ملی آن در سوریه ویژگی ژانوسی داشته و همزمان متاثر از مولفه­های واقع گرایانه و آرمانگرایانه یا انقلابی می­باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Influential Powers in the Syrian Crisis and The Janus Analysis of National Interests of IR of Iran

نویسندگان [English]

  • Reza Ekhtiari Amiri 1
  • Hossein Doost Mohammadi 2
1 PhD in International Relations and Assistant Professor at Mazandaran University
چکیده [English]

Recent developments in the Middle East, called Islamic Awakening, have led Syria to a full-blown civil war. The internal characteristics of Syria, especially the ethnic and religious fabric, geostrategic position and regional and international competitions have led it to become the centerpiece of the Middle East crisis. The main questions in this study are based on which are the regional and global powers influential in the Syrian crisis and what goals are pursued in this country? Also, what is the best framework for analysis of the national interests of Iran, as one of the main actors in the developments in Syria?
The method of research in this study is descriptive-analytic and to explain the subject, it has combined the two theories of the "soft balance" of Kenneth Waltz and the "monopolar-multipolar international system" by Samuel Huntington. The research findings suggest that the US, Russia, Turkey, and U Iran are the  major actors in the internal developments in Syria, which pursue a combination of different geopolitical, strategic, and ideological goals in Syria. The rivalries and conflicts of interests of the global and regional powers have intensified and continued the Syrian crisis and deprived the people of their right to self-determination. Among the activists, Iran is the only country whose national interests in Syria have Janus characteristics and simultaneously influenced by realistic and idealistic or revolutionary components.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Syria crisis
  • regional powers
  • global powers
  • National Interests
  • Janus analysis