ترکیب شناسی مفهوم استحکام ساخت قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمینی

چکیده

یکی از نسخه­ های راهبردی جمهوری اسلامی ایران برای داشتن نظامی توانمند و پویا، «استحکام ساخت درونی قدرت ملی» می­باشد که برآمده از تجربیات انقلاب اسلامی و آموزه­های دینی می­باشد. این رویکرد بومی نسبت به قدرت، به معنای استحکام بنیان­های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به همراه تقویت استخوان­بندی تشکیلاتی نظام جمهوری اسلامی ایران می­باشد. با توجه به اهمیت قدرتمندی جمهوری اسلامی ایران برای دست-یابی به اهداف داخلی و خارجی، مقاله حاضر سعی دارد با بهره­ گیری از روش تحلیلی - توصیفی به این سوال پاسخ دهد که؛ ترکیب استحکام ساخت قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران دارای چه بار مفهومی و معنایی ای می­باشد؟ به همین منظور، بعد از بررسی مفاهیم کلیدی این اصلاح راهبردی، از چارچوب نظری ساخت درونی (نظریه آرایش درونی باطنی و ظاهری) برای تبیین استحکام ساخت درونی قدرت ملی بهره گرفته شده است. یافته­ ها نشان می­دهند که استحکام ساخت قدرت ناظر بر؛ ظرفیت­های درونی و ملی یک نظام ملی، مقاومت درونی در برابر تغییرات مختلف بیرونی، قدرت درونی ملت، عزم و اراده جدی ملت، آرمان­های جمهوری اسلامی و اقتدار همه جانبه و درونزا می-باشد که دستاورد آن، آبادانی مادی و معنوی جامعه ایرانی خواهد بود.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Familiarity with the Components of the Concept of Consistence of the Construction of the National Power of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Jafari 1
  • Seyyed Mohammad Javad Ghorbay 2
1 Associate professor of political science at Mazandaran University
2 Master of Political Thought, Political Research Center Imam Khomeini
چکیده [English]

One of the strategic versions of the Islamic Republic of Iran for a powerful and dynamic system is "the strength of the internal construction of national power", which is based on the experiences of the Islamic Revolution and religious teachings. This native approach to power means strengthening the cultural, political and economic foundations along with strengthening the organizational formation of the Islamic Republic of Iran. Considering the importance of the Islamic
Republic of Iran’s power for achieving internal and external goals, the present article tries to answer the question using the analyticaldescriptive method. What is the conceptual meaning of the strength of the construction of the national power of the Islamic Republic of Iran? For this reason, after examining the key concepts of this strategic correction, we have used the theoretical framework of internal construction (internal, embedding and external array theory) to explain
the strength of the internal fabric of the national power. The findings show that the strength of building power is based on: internal and national capacities of a national system; internal resistance to various external changes; the internal power of the nation; the determination and animus of the nation; the ideals of the Islamic Republic and the authority of all implicit and endogenous. The achievement of this power will be the material and spiritual development of Iranian society.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strength
  • National Power
  • Internal Array
  • Internal Strength of National Power
  • Islamic Republic of Iran