الگوی شایستگی مدیران جهادی بر مبنای بیانات حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری(مدّظلّه)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

الگوی مناسب مدیریت کشور در شرایطی که کشور با هجوم گستردة فرهنگی، تحریم‌‌های بی‌‌سابقة اقتصادی و توطئه‌‌های مختلف سیاسی برای تضعیف همه جانبة ایران اسلامی مواجه است، همواره دغدغة مسئولان و مدیران کشور بوده است. در چنین شرایطی، مدیریت جهادی در منظومه فکری مقام معظم رهبری (مدّظلّه) در حکم الگوی مطلوب مدیریتی برای نظام اسلامی طرح شده است، الگویی که قابلیت‌‌های لازم برای تحقق اهداف و آرمان‌‌های انقلاب اسلامی را دارا بوده و واجد آن توانایی‌‌ها و ارزش‌‌هایی است که از یک نظام مدیریتی کارآمد اسلامی انتظار داریم. بر این اساس یکی از مسائل مهم آن است که مدیران جهادی بایستی دارای چه شایستگی‌‌هایی باشند. تحقیق حاضر به دنبال آن بوده که مدل شایستگی مدیران جهادی را بر مبنای بیانات حضرت امام و مقام معظم رهبری (مدّظلّه) احصا نماید. بدین ترتیب از روش تحقیق کیفیِ تحلیل مضمونی و نرم‌افزار MAXQDA به منظور تحلیل بیانات استفاده شده است. حاصل تحقیق ۳۶۳ کد، 84 مضمون توصیفی، 38 مضمون سازمان ‌دهنده و 4 مضمون فراگیر بود. مضامین فراگیر چهارگانة حاصل تحقیق شامل شایستگی‌‌های دینی - اعتقادی با 4 مضمون سازمان ‌دهنده، شایستگی‌‌های اخلاقی - انقلابی فردی با 8 مضمون سازمان ‌دهنده، شایستگی‌‌های اخلاقی - انقلابی میان ‌فردی با 8 مضمون سازمان ‌دهنده و شایستگی‌‌های مدیریتی با 18 مضمون سازمان ‌دهنده می‌‌باشد.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Model of Competency of Jihadi Executives Based On the Statements of Imam and the Supreme Leader

نویسندگان [English]

  • Hooria Farahmandnia 1
  • Majid Mokhtaranpour 2
2 Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The pattern of proper management of the country has always been a concern for the authorities and executives of the country in the face of a wide cultural influx, unprecedented economic sanctions and various political conspiracies
to all-rounder undermining of Islamic Iran. In such a situation, jihad management has been designed in the spiritual system of the Supreme Leader as a desirable managerial model for the Islamic system, a model that
has the capabilities necessary to fulfill the goals and ideals of the Islamic Revolution and has the ability to and has the values we expect from an efficient Islamic management system. Accordingly, one of the important issues is what the jihadist executives’ competencies are. The present research seeks to measure the suitability of jihadist executives based on the statements of Imam and the Supreme Leader. The method of qualitative analysis of thematic analysis and MAXQDA software is used to analyze the statements. The result of the study was 363 codes, 84 descriptive themes,
38 organizing themes and 4 general themes. The quadratic themes of the study consisted of religious-belief qualities with 4 organizing themes, individual moral-revolutionary competencies with 8 organizing themes, interpersonal-ethical-revolutionary competencies with 8 organizing themes and management competencies with 18 organizing themes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jihadist Executives
  • Competency
  • Competency Model
  • Imam Khomeini's Statement
  • Supreme Leader's statements