بررسی عملکرد نهادهای حاکمیتی تخصصی در مبارزه با مفاسداقتصادی از منظر فلسفه انقلاب اسلامی

نویسندگان

گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

تحمیل هزینه‌­های بسیار بالای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فساد در چند دهه اخیر موجب گردیده است که مبارزه با فساد به اولویت اصلی بسیاری از کشورها مبدل شود. مفاسد اقتصادی "از موانع بزرگ استقرار نظام سیاسی و حکومتی اسلام و از مشکلات و رنج­‌های مکرری است که هرگاه ظاهر شود تهدیدی برای تحقق "عدالت" و آفت و خطری در مسیر رشد و پیشرفت در همه ابعاد و جلوه‌­های مدیریت سیاسی و حقوقی نظام اسلامی به­شمار می­‌رود. در بررسی دلایل و فلسفه انقلاب اسلامی، در اندیشه­های حضرت امامv و مقام معظم رهبری مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین اصول مورد توجه قرار گرفته است. اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی تا حدی است که مقام معظم رهبری در سال 1380 فرمانی هشت ماده­ای در مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر نموده­اند و حتی بر اساس آن ستاد مرکزی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل گردید.
تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به بررسی نقش نهادهای تخصصی حاکمیتی در مبارز با مفاسد اقتصادی از منظر فلسفه انقلاب اسلامی می‌­پردازد.
یافته­‌های این پژوهش نشان می­‌دهد که تکثر نهادهای تخصصی حاکمیتی مبارزه با مفاسد، اقتصاد رانتی و نفتی، عدم وجود اراده مؤثر سیاسی دربرخی از نهادهای دولتی، عدم مشارکت جوامع مدنی تخصصی در مبارزه با فساد، ضعف حاکمیت قانون و مقررات مبهم، دخالت دولت در اقتصاد و دولت بزرگ، عدم برخورد علمی با فساد، عدم شفافیت مالی در نظام انتخاباتی و مهمتر از همه عدم اجرای دقیق فرمان هشت ماده­ای مقام معظم رهبری در مبارزه با فساد مهمترین دلایل فساد اقتصادی در کشور تلقی می‌­گردند که ضروری است با اصلاح هنجارها (قوانین)، ساختارها (تاسیس سازمان مبارزه با فساد) و رفتارهای سازمانی، کارآمدی و اثر بخشی نهادهای حاکمیتی را، با تاسیس نهاد ملی شفافیت یا نهاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دچار تحول نمود و شفافیت اقتصادی و مالی را با اصلاح ساختارهای نهادی حاکمیتی مبارزه با فساد اصلاح نمود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating on the Functioning of Specialized Governance Institutions in Combating Economic Corruption from the Perspective of Islamic Revolution Philosophy

نویسندگان [English]

  • Amir Nezam Barati
  • Mohammad Hossein Zare'i
  • Gholam Hossein Masoud
Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
چکیده [English]

The burden of high political, economic and social costs of corruption over the last few decades has made the fight against corruption a priority for many countries. Economic disadvantages are the major obstacles to the establishment of the political and governmental system of Islam and repeated difficulties and sufferings that, whenever it appears, threaten the
realization of "justice" and also it is considered the pest and danger in the path to growth in all aspects of political management and the legal system of the Islamic system. In examining the reasons and philosophy of the Islamic Revolution, the ideas of Imam Khomaini and the Supreme Leader have been considered as one of the most important principles in the fight against economic corruption. The importance of combating economic corruption is so great that the Supreme Leader in the year 2002 issued a decree of eight articles in the fight against economic corruption, and even
on the basis of that, headquarters for fight against economic corruption was formed. The present study uses a descriptive-analytical method to investigate the role of specialized governing institutions in combating
economic corruption in terms of the philosophy of the Islamic Revolution. The findings of this research show that the most important causes of economic corruption in the country are included: the diversity of specialized institutions of struggle against corruptions, rentier and petroleum economics, the lack of effective political will in some state institutions, the
lack of participation of specialized civil societies in the fight against corruption, the weakness of the rule of law and obscure regulation, government interference in the economy and the large government, lack of
scientific dealing with corruption, lack of financial transparency in the electoral system and, most importantly, the lack of strict implementation of the eight articles of the Supreme Leader on combating corruption so it is necessary to reform the norms (laws), structures (establishment of the anticorruption organization) and organizational behaviors, the efficiency and effectiveness of the governing bodies, by transforming the establishment of the National Transparency Institute or the institution of combating economic corruption into economic and financial transparency with correction of the institutional structures of the anti-corruption sovereignty.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • fighting corruption
  • governance institutions
  • Islamic Revolution philosophy