بررسی انقلاب‌های کشورهای اسلامی با تأکید بر انقلاب اسلامی وانقلاب‌های عربی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی

چکیده

انقلاب یکی از پدیده‌­های نادر، جذاب و پیچیده اجتماعی می­‌باشد که تبیین آن متضمن در نظر گرفتن وجوه متعدد و متنوع دخیل در ظهور آنست. در اینجا و با توجه به موضوع، صرفاً بر وجوه فرهنگی انقلاب اسلامی اشاره خواهد شد. اصولاً انقلابها در بستر و موقعیت خاصی حادث می‏­شوند. در وقوع وضعیت انقلابی، بیداری، بسیج سیاسی توده­‏ها، تحرک اجتماعی، مشروعیت‏زدایی از نظم سیاسی پیشین و طراحی نظم مشروع و مطلوب و استقرار نظام مردمی و انقلابی، ایدئولوژیهای انقلابی به عنوان موتور حرکت انقلاب عمل کرده است.
هدف این تحقیق ضمن بررسی اهمیت انقلاب ایران به مقایسه آن و کشورهای عربی با توجه به ویژگی­های انقلاب پرداخته و در نهایت به تأثیری که انقلاب ایران بر جریان بیداری اسلامی و اهمیتی که تشیع و رهبری در پیروزی انقلاب دارد،پرداخته شده است.این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی در صدد پاسخ به این سوالات است که عامل و ویژگی اصلی انقلاب ایران کدام بوده است که تأثیر مهمی را بر انقلاب عربی به جا گذاشته است؟ و وجه تشابه و تفاوت انقلاب اسلامی ایران و با انقلاب کشورهای عربی در چه مواردی می­باشد؟
نوع تحقیق حاضر توصیفی و تحلیلی است که بر اساس ویژگی­های انقلاب به اهمیت مفهوم انقلاب ایران و تأثیری که بر بیداری اسلامی دارد به تحلیل بحث پرداخته شده است. با توجه به ماهیت و نوع موضوع مورد مطالعه، گردآوری اطلاعات از روش­های گوناگون و بر مبنای روش کتابخانه‌­ای و اینترنتی صورت پذیرفته و تجزیه و تحلیل یافته­ها نیز عمدتاً با شیوه تحلیل کیفی انجام پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the Revolutions in Islamic Countries (with an Emphasis on the Islamic Revolution and Arab Revolutions)

نویسنده [English]

  • suroush Amiri
faculty member
چکیده [English]

Revolution is one of the most rare, attractive and complex phenomena in societies, whose explanation involves taking into account the various and diverse aspects involved in its emergence. For the moment, and with regard to the subject, we will only point to the cultural aspects of the Islamic Revolution. Basically, revolutions are occurred in a particular context and situation. Some forces have always acted as engines of revolution: awakening, political mobilization of the masses, social mobilization, delegitimizing of the former political order and designing of a legitimate and desirable order, establishment of a popular and revolutionary system, and revolutionary ideologies.
In this research, we will study the importance of the Iranian revolution and compare it with the Arab countries with regard to the characteristics of the revolution, and ultimately the impact that the Iranian revolution has on the Islamic awakening and the importance of Shi'ism and leadership in the victory of the revolution. This paper, by using a descriptive-analytical method, seeks to answer these questions: What has been the main factor and characteristic of the Iranian Revolution, which has had a significant impact on the Arab revolution? And what are the similarities and differences between the Islamic Revolution of Iran and the Arab Revolution?
The type of this research is a descriptive and analytic study and will analyze the discussion based on the characteristics of the revolution and the significance of the concept of the Iranian revolution and its effect on Islamic awakening. According to the nature and type of subject matter of the study, data collection has been carried out using various methods based on the library and the Internet method and the analysis of the findings has been done mainly by a qualitative analysis method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Revolution
  • Islamic awakening
  • leadership
  • Ideology
  • masses
  • changing the status quo.