نویسنده = مسعود مطلبی
جریان شناسی سیاسی تشکل های وابسته به بازارسنتی در جمهوری اسلامی ایران؛ روند گذشته و وضعیت حال

دوره 9، شماره 3، آبان 1399، صفحه 251-276

یونس کسلخه؛ مسعود مطلبی؛ رحمت الله امیراحمدی


چندپارگی فرهنگی و توسعه سیاسی ایران معاصر

دوره 9، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 155-174

سید محمدرضا موسوی؛ سیدمصطفی ابطحی؛ مسعود مطلبی؛ بهرام بیات