داوران

لیست داوران مقالات:

شماره 30:

1-      ابراهیم کلانتری؛ دانشگاه تهران

2-      محمداسماعیل نباتیان؛ دانشگاه تهران

3-      غلامعلی سلیمانی؛ دانشگاه تهران

4-      جواد حق گو؛ دانشگاه تهران

5-      منوچهر محمدی؛ دانشگاه تهران

6-      یعقوب توکلی؛ دانشگاه معارف اسلامی

7-      محمد شفیعی فر؛ دانشگاه تهران

8-      مصطفی ملکوتیان؛ دانشگاه تهران

9-      محمدصادق کوشکی؛ دانشگاه تهران

10-  علی عسگری یزدی؛ دانشگاه تهران

11-  سیدحسن علیانسب؛ دانشگاه تبریز

12-  روح الله شاکری زواردهی؛ دانشگاه تهران

13-  علی اسماعیلی؛ دانشگاه تهران

 

شماره 31:

1-      محمداسماعیل نباتیان؛ دانشگاه تهران

2-      عباس اسدی؛ دانشگاه عللامه طباطبائی

3-      سید محمدرضا موسوی، دانشگاه آزاد اسلامی

4-      محمدرضا الفی، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

5-      سید جواد امام جمعه زاده؛ دانشگاه اصفهان

6-      غلامرضا خواجه سروی؛ دانشگاه علامه طباطبائی

7-      جلیل دارا؛ دانشگاه تربیت مدرس

8-      امیرعلی کتابی؛ دانشگاه تهران

9-      شریف لک زایی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم

10-  محمدرادمرد؛ دانشگاه مازندران

11-  علی اسماعیلی؛ دانشگاه تهران

12-  محمدرضا مرندی؛ دانشگاه شهید بهشتی

13-  علی شیرازی؛ دانشگاه شیراز

14-  محمدرضا حسینی؛ دانشگاه تقریب مذاهب اسلامی

 

شماره 32:

1-      جلال درخشه؛ دانشگاه امام صادق(ع)

2-      سیدجلال دهقانی فیروز آبادی؛ دانشگاه علامه طباطبائی

3-      ابراهیم کلانتری؛ دانشگاه تهران

4-      محمدرضا مجیدی*؛ دانشگاه تهران (داور پابلونر)

5-      سیدمهدی ساداتی نژاد؛ دانشگاه تهران

6-      عبدالرضا سیف؛ دانشگاه تهران

7-      یحیی فوزی*؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (داور پابلونز) 

8-      مجید مختاریان پور؛ دانشگاه تهران

9-      مرتضی شیرودی؛ پژوهشگاه امام صادق(ع)

10-     علیرضا زرگر؛ دانشگاه انتظامی امین

11-     ناصر جمال زاده؛ دانشگاه امام  صادق(ع)

12-     محمدحسین جمشیدی ها؛ دانشگاه تهران

13-  محمدباقر خرمشاد؛ دانشگاه علامه طباطبائی

14-  غلامحسین الهام؛ دانشگاه تهران

15-  محمد نصیری؛ دانشگاه تهران

16- شهریار فرجی نصیری؛دانشگاه لرستان

 

 

شماره 33:

1-      سمانه کشور دوست؛ دانشگاه تهران

2-      جواد حق گو؛ دانشگاه تهران

3-      سیدحسن قاضوی؛ دانشگاه تهران

4-      غلامعلی سلیمانی؛ دانشگاه تهران

5-      محمد قربانی گلشن آبادی، دانشگاه خوارزمی

6-      رضا نصیری؛ دانشگاه تهران

7-      محمد شفیعی فر؛ دانشگاه تهران

8-      فواد ایزدی؛ دانشگاه تهران

9-      ابراهیم کلانتری؛ دانشگاه تهران

10-  محمد نصیری؛ دانشگاه تهران

11-  منوچهر محمدی؛ دانشگاه تهران

12-  یعقوب توکلی؛ دانشگاه معارف قم

13-  جعفر عظیم زاده؛ دانشگاه جامع امام حسین(ع)

14-  یحیی کمالی؛ دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

 

شماره 34 :

1-      جواد حق گو؛ دانشگاه تهران

2-      سید محمدعلی تقوی؛ دانشگاه فردوسی مشهد

3-      محمدمهدی اسماعیلی؛ دانشگاه تهران

4-      یعقوب توکلی؛ دانشگاه معارف قم

5-      غلامعلی سلیمانی؛ دانشگاه تهران

6-      سمانه کشوردوست؛ دانشگاه تهران

7-      منصور میراحمدی؛ دانشگاه شهید بهشتی

8-      محمدتقی قزلسفلی؛ دانشگاه مازندران

9-      حسین اله کرم؛ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

10-  عباسعلی رهبر؛ دانشگاه علامه طباطبایی

11-  ابراهیم کلانتری؛ دانشگاه تهران

12-  سیدجواد امام جمعه زاده؛ دانشگاه اصفهان

13-  علی اشرف نظری؛ دانشگاه تهران

 

 

شماره 35:

1-      غلامرضا خواجه سروی؛ دانشگاه علامه طباطبایی

2-      علیرضا زرگر؛ دانشگاه علوم انتظامی امین

3-      ابراهیم کلانتری؛ دانشگاه تهران

4-      محمدشفیعی فر؛ دانشگاه تهران

5-      زاهدغفاری هشجین؛ دانشگاه شاهد

6-      امیرعلی کتابی؛ دانشگاه تهران

7-      محمداسماعیل نباتیان؛ دانشگاه تهران

8-      علی نجات بخش؛ دانشگاه ژیام نور

9-      جلیل دارا؛ دانشگاه تربیت مدرس

10-  محمدرضا مرندی؛ دانشگاه شهید بهشتی

11-  امید وقوفی؛ دانشگاه جامع امام حسین(ع)

12-  مصطفی ملکوتیان؛ دانشگاه تهران

 

 

شماره 36:

1-      علی عسگری یزدی؛ دانشگاه تهران

2-      مجتبی شریعتی؛ دانشگاه یاسوج

3-      ابراهیم کلانتری؛ دانشگاه تهران

4-      محمد قربانی گلشن آباد؛ دانشگاه خوارزمی

 

داوران سال 1400 فصلنامه علمی پژوهش‌های انقلاب اسلامی

ابراهیم کلانتری؛ استاد دانشکده معارف و اندیشه دانشگاه تهران

امیرعلی کتابی؛ استادیار دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی

امیرنیاگویی؛ دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان

امین نواختی مقدم؛ دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی

بهمن نزهت؛ دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه

حامد عمویی: دانش آموخته دکتری علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات (لینک پابلونز)

حسن بشیر؛ استاد دانشگاه امام صادق(ع)

حسن خدادی؛ استادیار دانشگاه مازندران

حسن قاضوی؛ استادیار دانشکده معارف و اندیشه دانشگاه تهران

حسین احمدی سفیدان؛ دانشیار معارف اسلامی دانشگاه تبریز

حمیدرضا منیری حمزه کلایی؛ استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه مازندران

سید محمدرضا موسوی: دانش آموخته دکتری علوم سیاسی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی (لینک پابلونز)

سیدمحمدرضا مرندی؛ دانشیار دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی

عزت اله قدم پور؛ استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد

علی دارابی: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه صدا و سیما (لینک پابلونز)

علی شیرخانی استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه  آزاد اسلامی واحد قم

غلامعلی سلیمانی استادیار دانشکده معارف و اندیشه دانشگاه تهران

غلامعلی سلیمانی؛ استادیار دانشکده معارف و اندیشه دانشگاه تهران

قاسم ترابی: دانشیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان (لینک پابلونز)

محمد شفیعی فر؛ دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران

محمد صادق جلالی راد: دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (لینک پابلونز)

محمدمهدی باباپور؛ دانشیار دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی

محمود شفیعی؛ دانشیار علوم سیاسی دانشگاه مفید

مصطفی ملکوتیان؛ استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

 

داوران سال 1401 فصلنامه علمی پژوهش‌های انقلاب اسلامی

ابراهیم کلانتری؛ استاد دانشکده معارف و اندیشه دانشگاه تهران

احسان کاظمی؛ استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز

احمد رهدار؛ استادیار دانشگاه باقرالعلوم قم

امیرعلی کتابی؛ استادیار دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی

امیرنیاگویی؛ دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان

امین نواختی مقدم؛ دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی

بهمن نزهت؛ دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه

حامد عمویی: دانش آموخته دکتری علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات (لینک پابلونز)

حسن بشیر؛ استاد دانشگاه امام صادق(ع)

حسن خدادی؛ استادیار دانشگاه مازندران

حسن قاضوی؛ استادیار دانشکده معارف و اندیشه دانشگاه تهران

حسین احمدی سفیدان؛ دانشیار معارف اسلامی دانشگاه تبریز

حمید احمدی هدایت؛ استادیار دانشگاه فرهنگیان البرز

حمیدرضا منیری حمزه کلایی؛ استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه مازندران

زهرا سادات قاضی زاده هاشمی، استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه ازاد مشهد

سید محمدرضا موسوی: دانش آموخته دکتری علوم سیاسی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی (لینک پابلونز)

سیدمحمدرضا مرندی؛ دانشیار دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی

عباس اسدی؛ استاد دانشکده علوم ارتباطی دانشگاه علامه طباطبایی

عزت اله قدم پور؛ استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد

علی دارابی: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه صدا و سیما (لینک پابلونز)

علی شیرخانی استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه  آزاد اسلامی واحد قم

غلامرضا صدیق اورعی؛ استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

غلامعلی سلیمانی استادیار دانشکده معارف و اندیشه دانشگاه تهران

غلامعلی سلیمانی؛ استادیار دانشکده معارف و اندیشه دانشگاه تهران

قاسم ترابی: دانشیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان (لینک پابلونز)

محسن نصراصفهانی؛ استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه اصفهان

محمد شفیعی فر؛ دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران

محمد صادق جلالی راد: دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (لینک پابلونز)

محمدمهدی باباپور؛ دانشیار دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی

محمود شفیعی؛ دانشیار علوم سیاسی دانشگاه مفید

مرتضی شیرودی دانشیار گروه سیاسی و تمدن- مرکز پژوهشی تمدن اسلامی پیامبر اعظم (ص)

مصطفی ملکوتیان؛ استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

نیره قوی؛ استادیار دانشگاه الزهرا