نویسنده = بهرام بیات
چندپارگی فرهنگی و توسعه سیاسی ایران معاصر

دوره 9، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 155-174

سید محمدرضا موسوی؛ سیدمصطفی ابطحی؛ مسعود مطلبی؛ بهرام بیات