طراحی الگوی اقتصاد مقاومتی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، رشته مدیریت اجرایی، دانشکده گردشگری، مجتمع آموزش عالی بم، بم، ایران.

2 استاد، رشته مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 مربی، گروه معارف اسلامی، مجتمع آموزش عالی بم، بم، ایران.

4 مربی، رشته مدیریت جهانگردی، دانشکده گردشگری، مجتمع آموزش عالی بم، بم، ایران.

چکیده

امروزه اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از راه­های نیل به موفقیت جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی مطرح می­باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز توجه ویژه­ای به جاری­سازی و عملی نمودن اقتصاد مقاومتی دارند. هدف این پژوهش طراحی الگوی اقتصاد مقاومتی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری می­باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است که به روش توصیفی پیمایشی اجرا شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از روش همبستگی پیرسون استفاده شد. همچنین جهت برازش مدل نهایی از روش معادلات ساختاری بهره­گرفته شده است.  بر اساس نتایج مشخص گردید که در میان ابعاد اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی دارای بالاترین همبستگی است  از طرفی و پس از حصول مدل پژوهش، کلیه شاخص­های برازش مدل نهایی نشان­دهنده وضعیت مطلوب و قابل قبولی می­باشند. در پایان پیامدهای فردی، مدیریتی و سازمانی به عنوان سه راهکار و پیامد کلی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی ارائه گردیده است.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

طراحی الگوی اقتصاد مقاومتی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hossein Foroozanfar 1
 • Ali Molahosseini 2
 • Mohammad Ali Riahi 3
 • Amir Abbas Najafipour 4
1 1. Instructor, Tourism faculty, Higher Education Complex of Bam, Bam, Iran
2 Prof., Economic and Management faculty, Shahid Bahonar university of Kerman, Kerman, Iran
3 3. Instructor, Islamic faculty, Higher Education Complex of Bam, Bam, Iran
4 Instructor, Tourism faculty, Higher Education Complex of Bam, Bam, Iran
چکیده [English]

امروزه اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از راه­های نیل به موفقیت جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی مطرح می­باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز توجه ویژه­ای به جاری­سازی و عملی نمودن اقتصاد مقاومتی دارند. هدف این پژوهش طراحی الگوی اقتصاد مقاومتی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری می­باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است که به روش توصیفی پیمایشی اجرا شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از روش همبستگی پیرسون استفاده شد. همچنین جهت برازش مدل نهایی از روش معادلات ساختاری بهره­گرفته شده است.  بر اساس نتایج مشخص گردید که در میان ابعاد اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی دارای بالاترین همبستگی است  از طرفی و پس از حصول مدل پژوهش، کلیه شاخص­های برازش مدل نهایی نشان­دهنده وضعیت مطلوب و قابل قبولی می­باشند. در پایان پیامدهای فردی، مدیریتی و سازمانی به عنوان سه راهکار و پیامد کلی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی ارائه گردیده است.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • اقتصادمقاومتی
 • بیانات مقام معظم رهبری
 • حمایت از تولید ملی
 • رونق تولید
 1. Aghili, F. S.; Tayebi, S. K.; Zamani, Z. & Ebrahimi, N. (2012). The effect of entrepreneurship and the development of small and medium enterprises on employment: The experiences of selected developing countries. Quarterly journal of entrepreneurship development. 5(16): 145-164. (In Persian)
 2. Akhavan, P.; Imani, S. & Nabi zadeh, M.; (2016). Explaining the Components of Resistance Economic in the Country by using the DEMATEL-ISM Fuzzy Method. Quarterly Journal of Defense Strategy, 14(53): 1-35. (In Persian)
 3. Alizadeh, A. (2012). Theoretical foundations of resistance economic. Tehran. Allameh Tabatabai University Press. (In Persian)
 4. Antoncic, B. & Hisrich, D. (2004). Corporate entrepreneurship contingencies and organizational wealth creation. Journal of Management Development. 23(6): 518 –550.
 5. Ayatollah Khamenei, S. A. (2012.7.24). A, statements in a meeting with the state's agents. (In Persian)
 6. Ayatollah Khamenei, S. A. (2012.7.29). A, statements in a meeting with the group of researchers. (In Persian)
 7. Ayatollah Khamenei, S. A. (2012.8.6). A, statements in a meeting with the group of students. (In Persian)
 8. Ayatollah Khamenei, S. A. (2013.8.28). A, statements in a meeting with president and the members of the government. (In Persian)
 9. Ayatollah Khamenei, S. A. (2014.3.11). A, statements in a meeting on explaining resistance economic policies. (In Persian)
 10. Ayatollah Khamenei, S. A. (2015.8.26). A, statements in a meeting with president and the members of the government. (In Persian)
 11. Ayatollah Khamenei, S. A. (2017.3.9). A, statements in a meeting with Members of the parliament of Experts Leadership. (In Persian)
 12. Ayatollah Khamenei, S. A. (2017.4.19). A, statements in a meeting with Commanders and Staff of the Army of the Islamic Republic of Iran. (In Persian)
 13. Bagheri, R. & Taghavi, M. (2014). Investigating the role of the oil, gas and energy industry in realizing resistance economic. Second International Economic Conference in boycott situation. Babolsar, Trud Research Company. (In Persian)
 14. Chang, S.C.; Lin R.J.; Chang, F.J. & Chen, R.H. (2007). Achieving manufacturing flexibility through entrepreneurial orientation. Journal of Industrial management & Data Systems 107(7): 997-1017.
 15. Covin, J. G. & Slevin, D. P. (1991). conceptual model of entrepreneurship as firm behavior. Entrepreneurship: Critical perspectives on business and management. 3: 5-28.
 16. Covin, J.G. & Miles, M.P. (1999). Corporate Entrepreneurship and the pursuit of competitive advantage. Entrepreneurship: Theory and Practice. 23(3): 47–63.
 17. Echols, A.E. & Neck, C.P. (1998). The impact of behaviors and structure on corporate entrepreneurial success. Journal of Management Psychology. 13(1): 38–46.
 18. Feshari, M. & Pourgafar, J. (2014). Exploring and explaining resistance economic in Iran. Journal of Economic. 5: 29-40. (In Persian)
 19. Hassanavi, R.; Nekooi, M. A. & Fatholhai, F. (2014). Presentation of the conceptual structure of economic reversibility in the context of resistance economic. Second international economic conference in boycott situation. Babolsar, Torrod Research Company. (In Persian)
 20. Hisrich, R.D.; Peters, M.P. & Shepherd, D.A. (2005). Entrepreneurship. 6th ed. New York. McGraw-Hill.
 21. Imam Jumazadeh, S. J. & Mahmoudi Raja, S. Z. (2015). Analysis of the Status of Resistance Economic in Realizing the Discourse of the Islamic-Iranian Model of Progress and vision in 1404. The Quarterly of the Islamic Revolution Approach, 9(33): 89-110. (In Persian)
 22. Ireland, R.D.; Kuratko, D.F. & Covin, J.F. (2003). Antecedents, elements and consequences of corporate entrepreneurship strategy. Academy of Management Proceedings. L1–L6.
 23. Ireland, R.D.; Kuratko, D.F. & Morris, M.H. (2006). A health audit for corporate entrepreneurship: innovation at all levels: part I. Journal of Business Strategy. 27(1): 10–17.
 24. Isavi, M. (2012). Theoretical Foundations of Resistance Economic. Tehran, Allameh Tabatabai University Press. (In Persian)
 25. Jamali, J. & Jaberi, A. (2015). Resistance economic in the viewpoints of Islam: concepts, principles and policies. Journal of cognition. 24(213): 91-106. (In Persian)
 26. Javadinejad, F.; Navabakhsh, M. & Kaldi, A. (2016). Study of the policies and cultural requirements for the realization of resistance economic in Iran. Quarterly Journal of the Islamic revolution research. 5(17): 73-92. (In Persian)
 27. Kuratko, D.F.; Montagno, R.V. & Hornsby, J.S. (1990). Developing an entrepreneurial assessment instrument for an effective corporate entrepreneurial environment. Strategic Management Journal. 11(5):  49-58.
 28. Lumpkin, G.T. & Dess, G.G. (1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking the performance. Academy of Management Review. 21(1): 135–172.
 29. Maes, J. (2003). The search for corporate entrepreneurship: a clarification of the concept and its measures. Katholieke University Leuven.
 30. Mirkazehi, F. (2015). The role of entrepreneurship in realizing resistance economic in the Country. The first conference on management and entrepreneurship in resistance economic. 270-274. (In Persian)
 31. Mohammadi Moqadam, Y.; Zolfaghari, H.; Alipour, M. & Rasoulian, P. (2013). Investigating the relationship between resistance economic, entrepreneurial orientation and knowledge management. Journal of management of governmental organizations. 1(2): 107-120. (In Persian)
 32. Mohammadi, M. & Asgari, G. (2011). The impact of entrepreneurial personality on entrepreneurial success in small and medium sized businesses. Journal of entrepreneurship development. 4(13): 129-148
 33. Moladavodi, A. A. (2014). Explaining the role of entrepreneurs in developing resistance economic with the purpose of reducing international dependence. Second international economic conference in boycott situation. Babolsar, Torrod Research Company. (In Persian)
 34. Morris, M.H.; Kuratko, D.F. & Covin, J.G. (2008). Corporate Entrepreneurship and Innovation. 2nd ed. Ohio, Thomson South Western.
 35. Mosala nezhad, A. & Niknia, M. (2014). Relationship between national information network, the resistance economic and poverty alleviation. Second international economic conference in boycott situation. Babolsar, Torrod Research Company. (In Persian)
 36. Payghami, A.; Samieinasab, M. & Soleimani, Y. (2015), Responding to Resistance Economic: Economic Immunization in Standard Literature; Scientific and Theoretical Foundations. 1. Tehran, Imam Sadiq (AS) University press. (In Persian)
 37. Qavami, S. H. (2012), Theoretical foundations of resistance economic. Allameh Tabatabaei University press. (In Persian)
 38. Ripollés, M.M.; Boulard, M.M. & Sánchez, L.P. (2007). Entrepreneurial orientation and international commitment. Springer Science Business Media. 5: 65-83.
 39. Saif, A. M. (2012). Proposed economic resistance model of the Islamic Republic of Iran (Based on the Supreme Leader's Viewpoint). Afagh Security Quarterly. 5(16): 5-22. (In Persian)
 40. Soleimani, S.; Sadeghi Shahedani, M. & Fatanat. M. (2014). Designing a joint investment fund to increase reinsurance capacity. Capital knowledge Quarterly. 3(9): 68-71. (In Persian)
 41. Stevenson, H.H. & Jarillo, J.C. (1990). A paradigm of entrepreneurial management. Strategic Management Journal. 11(5): 17–27.
 42. Thornberry, N.E. (2006). Lead Like an Entrepreneur. McGraw-Hill.
 43. Torabzadeh Jahromi, M. S.; Sajjadiyeh, S. A. & Samieinasab, M. (2013), Investigating the dimensions of the resistance economic of the Islamic Republic of Iran in the idea of Ayatollah Khamenei. Islamic revolution studies Quarterly. 10(32): 46 -31. (In Persian)
 44. Zahra, S.A. & Covin, J.G. (1995). Contextual influences on the corporate entrepreneurship performance relationship: a longitudinal analysis. Journal of Business Venturing. 10(1): 43–58.