معرفی اندیشه سیاسی مردم سالاری اسلامی امام خامنه ای و دموکراسی مشارکتی (با تکیه بر شناسایی موانع پیش روی دموکراسی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

چکیده

از منظر امام خامنه ای به عنوان یک متفکر و اندیشمند اسلامی، حکومت اسلامی در امر اداره جامعه، روش خاص خود را دارد و چنان نیست که بتواند با به کارگیری روش های غربی به اهداف خود نایل آید. علت این امر در ارزش مدار بودن روش ها در نظریه مردم سالاری اسلامی است. این روش در عین مخالفت با دمکراسی غربی، با استبداد و دیکتاتوری نیز تضاد دارد. لذا امام خامنه ای از این روشِ برتر و نوین، که از آن به مردم سالاری اسلامی تعبیر نموده اند، تأکید داشته اند این نظریه روشی تازه، نو و بدیع بوده که می تواند در تحلیل نظام های سیاسی حال حاضر، به عنوان یک روش کارآمد، مورد توجه قرار گیرد. از منظری دیگر، فردگرایی جزء خصیصه های غیرقابل انکار اندیشه غربی، به شمار می رود. لذا مبانی دموکراسی غربی و حتی بهترین آن ها مانند دموکراسی مشارکتی، در عمل یا قابلیت اجرا ندارد و یا این که در بسیاری از موارد، با چالش های پارادایمی روبرو است، در مقابل آیین اسلام یک جهان بینی تمام نگر و کامل است. پژوهش گران در این تحقیق تحلیلی- توصیفی دریافتند، که تفکر اسلامی به طور اساسی با تفکر غرب دارای تفاوت است و این تفاوت ها، مربوط به سطوح بنیادین معرفتی است، که در اصول موضوعه این دو تفکر جای دارد و اندیشه مردم سالاری اسلامی، به طور اساسی با دموکراسی مشارکتی، در تضاد با یکدیگر قرار دارند. لذا مسئله اصلی این پژوهش، معرفی و شناسایی دو نظریه مردم سالاری اسلامی با عنایت به اندیشه های سیاسی امام خامنه ای و دموکراسی مشارکتی با توجه به اندیشه های موجود در مکاتب غربی و نیز معرفی موانع پیش روی دموکراسی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing Imam Khamenei's Islamic Democracy Political Thought and Participatory Democracy (Considering the Barriers to Democracy)

نویسندگان [English]

  • Behzad Moradian Moradhaseli 1
  • Ahmad Azin 2
  • Masoud Jafari Nejad 3
1 Ph.D Student of Political Science, Islamic Azad University Shahreza Branch
2 Assistant Professor of Political Science, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad university, (the writer Responsible/Author)
3 Assistant Professor of Political Science, Shahreza Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

From the point of view of Imam Khamenei as an Islamic thinker and thinker, the Islamic government has its own way of governing the society and it is not such that it can achieve its goals by using Western methods. The reason for this is that the methods are valuable in religious democracy. This approach, while opposed to Western democracy, also contradicts tyranny and dictatorship. Imam Khamenei, therefore, has emphasized this new and innovative method, which has been interpreted as religious democracy, as a new, innovative and innovative method that can be used in the analysis of current political systems. Take note. On the other hand, individualism is one of the undeniable features of Western thought. So the foundations of Western democracy, and even the best of them, such as participatory democracy, are either in practice or inapplicable or, in many cases, facing paradigmatic challenges, in the face of Islam being a holistic worldview. The researchers found in this descriptive and analytical study that Islamic thinking is fundamentally different from Western thinking and that these differences are at the fundamental epistemic levels, which are at the core of the subject of these two thinking and that of religious democracy. They are fundamentally at odds with participatory democracy. Therefore, the main issue of this research is to introduce and identify two theories of religious democracy according to the political ideas of Imam Khamenei and participatory democracy with regard to the existing ideas in Western schools as well as introducing obstacles to democracy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Democracy"
  • "Islamic Democracy"
  • "Participatory Democracy"
  • "challenge" and "Political Thoughts"