ضرورت‌ها، الزامات و اصلاحات لازم برای افزایش کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، شهرضا، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، شهرضا، ایران

چکیده

به منظور افزایش کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران و نیل به آرمان‌های انقلاب اسلامی، آسیب شناسی مستمر و اصلاحات ساختاری ضرورتی انکار ناپذیر است. آسیب شناسی چهاردهه تجربه کشورداری ما را به این واقعیت رهنمون می‌سازد که عیوب ساختاری، ضعف فرهنگ سیاسی، فقدان نظام جامع انتخاباتی کارآمد، ضعف مفرط ساختار حزبی و اعمال نفوذ دولت‌ها در شکل‌گیری مجلس کارآمد و مستقل، هزینه‌های سیاسی زیادی برای کشور به همراه داشته است. هدف از تحقیق پیش‌رو بررسی واقعیات نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران و موانع ساختاری مانع از پیش روندگی آن؛ و تلاش برای ارایه راهکارهای عملی جهتافزایش کار آمدی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. در صورت اصلاحات لازم در موارد مورد اشاره شاهد افزایش کارآمدی نظام و رفع معایب کنونی و تبدیل به نظام الگوی مورد نظر مقام معظم رهبری خواهیم بود. نوع تحقیق در این پژوهش نظری است و روش انجام تحقیق مبتنی بر مشاهدات، مصاحبه و مطالعات نظری کتابخانه‌ای به صورت توصیفی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Necessities, Requirements and Needed Reforms to Increase The Efficiency of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • mohammadjavad yari 1
 • Ahmad Azin 2
 • ali golshani 3
1 University professor
2 Faculty, Department of Political Science, Islamic Azad University, Shahreza Branch
3 sahreza
چکیده [English]

In order to increase the efficiency of the Islamic Republic of Iran and achieve the ideals of the Islamic Revolution, continuous pathology and structural reforms are an undeniable necessity. The pathology of four decades of state experience leads us to the datum that structural defects, weak political culture, lack of an efficient comprehensive electoral system, excessive weakness of party structure, and the influence of governments in forming an efficient and independent parliament are so politically costly. The purpose of this research is to examine the realities of the political system of the Islamic Republic of Iran and the structural barriers to its progress; and is an effort to provide practical solutions to increase the efficiency of the Islamic Republic of Iran. If the necessary reforms in the mentioned cases are performed, we will see an increase in the efficiency of the system and elimination of the current shortcomings and will become a model which the Supreme Leader is fond of. The type of investigation in this research is theoretical and the research method will be descriptive based on observations, interviews and theoretical library studies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Political modernization
 • efficiency
 • Islamic Consultative Assembly
 • structure
 • party
 1. آندره، دومیشل و لالومی، پی‌یر (1370)، حقوق عمومی، ترجمه ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، تهران: نشر دادگستر.
 2. ابولحمد، عبدالحمید (1384)، مبانی علم سیاست، جلد اول، چاپ دهم، تهران: قومس. ‌‌
 3. باتامور، تام (1366)، جامعه‌شناسی سیاسی، ترجمه منوچهر صبوری‌کاشانی، چاپ چهارم، تهران: کیهان.
 4. بزرگمهری، مجید (1385)، بررسی تطبیقی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فرانسه، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
 5. بشریه، حسین (1385)، آموزش دانش سیاسی، چاپ ششم، تهران توسعه نگاه معاصر.
 6. تقی زاده جواد ضرغامی، شبیر (1388)، «استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی»، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال چهارم شماره چهارم.
 7. جعفری ندوشن، علی اکبر (1383)، تفکیک قوا در حقوق ایران، آمریکا، فرانسه، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
 8. حافظ نیا، محمد رضا (1381)، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ هفتم، تهران: سمت.
 9. دارابی، علی (1395)، آینده پژوهشی انقلال اسلامی (بیم‌ها وامیدها)، چاپ دوم، تهران: امیرکبیر.
 10. دوورژه، موریس (1372)، جامعه شناسی سیاسی، ترجمه ابوالفضل قاضی، چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 11. رهنورد، فرج‌الله و مهدوی راد، نعمت‌الله (1393)، مدیریت انتخابات، چاپ دوم، تهران: اطلاعات.
 12. عالم، عبدالرحمن (1377)، بنیادهای علم سیاست، چاپ چهارم، تهران: نی.
 13. عمیدزنجانی، عباسعلی (1366)، فقه سیاسی، حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، تهران: امیرکبیر.
 14. عیوضی، محمد رحیم (1387)، چالش‌های سیاسی پیش روی انقلاب اسلامی، تهران: پزوهشکده فرهنگ واندیشه اسلامی.
 15. عیوضی، محمد رحیم (1388)، آسیب شناسی انقلاب اسلامی، چاپ چهارم، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 16. غفوری، اکبر و خادمی مجومرد، علی (1395)، چگونگی گذار جمهوری اسلامی ایران از نظام ریاستی به نظام پارلمانی، یزد: انتشارات دانشگاه یزد.
 17. قاضی (شریعت پناهی)، ابوالفضل (1383)، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، چاپ نهم، تهران: میزان.
 18. گلشن پژوه، محمود رضا ( 1388)، بررسی تطبیقی نظام‌های انتخاباتی، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌الملل ابرار معاصر.
 19. معتمدی، محمد اسماعیل (1384)، جایگاه احزاب در نظام‌های سیاسی، با تأکید بر وضعیف احزاب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
 20. منصوریان، مصطفی (1396)، نظام حقوقی حاکم بر انتخابات (جلد نخست نظام‌های انتخاباتی)، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان.
 21. مخیلز، ربرت (1375)، جامعه شناسی احزاب، ترجمه احمد نقیب زاده، چاپ سوم، تهران قومس.
 22. مؤمنی راد، احمد، بهداد فر، میثم (1396)، «برسی موانع زمینه‌ها و راهکارهای پارلمانی شدن نظام جمهوری اسلامی ایران»، مجله حکومت اسلامی، تابستان، شماره 84 .
 23. میل، جان استوارت (1386)، حکومت انتخابی، ترجمه علی رامین، تهران: نی.
 24. هاشمی، محمد (1389)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ حاکمیت و نهادهای سیاسی، جلد دوم، چاپ بیستم دوم: تهران میزان.
 25. هانتینگتون، ساموئل (1375)، سامان سیاسی در جوامع دستخوش تحول و دگرگونی، ترجمه محسن ثلاثی، جلد پنجم، تهران: علم.
 26. هیود، اندرو (1387)، مفاهیم کلیدی در علم سیاست، ترجمه سعید کلاهی و عباس کاردان، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 27. Lodge, Milton, Kathleen megraw and Patrice stro (1989) th, "An Jmpression Driven model of CandidatEvoluation" American political of science Review , vol.
 28. Mezy,Michal(1998)’Executive-legislative Relation’in Kurian, ed Gorge Thomas, world ٍEncyclopeia of parlia and legislature, vollandonfitzorydeaboin publish.