عوامل مؤثر در مشروعیت حکومت ولایت فقیه از منظر امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه امام صادق علیه السلام تهران

2 عضو هیت علمی دانشگاه امام صادق ع

چکیده

بحث پیرامون عوامل مؤثر در مشروعیت حکومت ولایت فقیه، پس از انقلاب اسلامی بیش از پیش در جامعه علمی مطرح شد. شاید بتوان گفت بیشترین تلاش محققان در این زمینه فهم دیدگاه امام خمینی(ره) نسبت بدین موضوع بوده است چراکه فهم نظر ایشان نسبت به عوامل مؤثر در مشروعیت حکومت ولایت فقیه که خود مؤسس آن بوده است، بسیار ارزشمند می‌باشد. نگارنده با بررسی آثار موجود در این باب،متوجه آن شد که برخی از پژوهشگران این حوزه که سعی در تبیین دیدگاه امام در موضوع تحقیق داشته‌اند، دچار یک اشکال شده‌اند و آن عبارت است از اینکه روش نادرستی را انتخاب کرده اند؛ بدین صورت که ابتدا یکی از نظریات مرسوم در باب مشروعیت را با ادله مختلف اثبات کرده و سپس سعی کرده‌اند با استفاده از برخی بیانات همسوی امام، به این نتیجه برسند که نظر ایشان نیز همان است. بنابراین در این تحقیق تلاش بر این بوده تا با اصلاح روش و ارائه یک روش جایگزین ابتدا الگوی نسبتا جامع از سؤالات فرعی مرتبط با موضوع ارائه داده شود و سپس با طراحی فرآیند مشروعیت حکومت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی، به پاسخ سؤال اصلی تحقیق که عبارت است از «عوامل مؤثر در مشروعیت حکومت ولایت فقیه از منظر امام خمینی، چیست؟»،برسیم. روش نگارنده برای تحلیل بیانات امام و یافتن پاسخ سؤالات فرعی، روش تحلیل محتوا بوده است. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که امام خمینی، مشروعیت حکومت فقیه عادل را در گرو دو عامل می‌دانستند؛انتصاب الهی در مرحله ولایت بالقوه و نصرت مردمی در مرحله ولایت بالفعل. بنابراین نوآوری تحقیق یکی در روش آن است که به ارائه روش جایگزین برای فهم اندیشه سیاسی امام در باب مشروعیت حکومت ولایت فقیه پرداخته و دیگری در نتیجه‌گیری است که به دوگانه‌ای غیر از دوگانه مشروعیت الهی مقبولیت مردمی و فهم متفاوتی از این دوگانه رسیده‌ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Legitimacy of the Government of Velayat-e Faqih from the Viewpoint of Imam Khomeini

نویسندگان [English]

  • MILAD MOVAHEDIAN 1
  • asghar eftekhari 2
1 imam sadigh university
2 dd
چکیده [English]

The discussion on the factors influencing the legitimacy of the government of the Velayat-e Faqih was raised more than once in the scientific community after the Islamic Revolution. It can be said that the greatest efforts of researchers in this field were to understand the views of Imam Khomeini (RA) regarding this issue because his understanding of the factors influencing the legitimacy of the government of the Faqih, which he was the founder, is very valuable. By studying the works of this book, the author realized that some of the researchers in this field who tried to explain Imam's view of the subject of research had a problem, namely, that they chose the wrong method; first, One of the common ideas about legitimacy has been proven by various reasons, and then they have tried to make use of some of the statements of the Imam to reconcile that his opinion is the same. Therefore, in this research, we tried to provide a relatively comprehensive model of the sub-questions related to the topic and then, by designing the process of legitimacy of the government from the viewpoint of Imam Khomeini, to answer the main question of the research, which What are the "factors influencing the legitimacy of the government of the Velayat-e Faqih from the perspective of Imam Khomeini?" The author's method was to analyze the Imam's statements and find the answer to the sub-questions, content analysis method. The results of the research indicate that Imam Khomeini considered the legitimacy of the ruling Faqih just because of the two factors; the divine appointment at the stage of the Provincial Potential and the public assistance in the actual Provincial

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legitimacy
  • Velayat Faqih
  • Imam khomeini
  • Popular donation
  • Popular acceptance