ارتباط پیاده‌سازی مؤلفه‌های گام دوم انقلاب با ارتقای نظام سلامت اداری و کاهش فساد اداری و اقتصادی در ادارات کل استان آذربایجان غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، واحد شاهین‌دژ، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهین‌دژ، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد شاهین‌دژ، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهین‌دژ، ایران

چکیده

هدف این پژوهش تعیین ارتباط پیاده‌سازی گام دوم انقلاب بر ارتقای نظام سلامت اداری و کاهش فساد اداری و اقتصادی در ادارات کل استان آذربایجان غربی بود. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران و معاونان ادارات کل استان و روسای ادارات شهرستان‌های آذربایجان غربی در سال 1400 را تشکیل داده‌اند که تعداد 274 نفر از آن‌ها به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند و پرسشنامه میان آن‌ها توزیع گردید. داده‌ها با پرسشنامه محقق ساخته پیاده‌سازی گام دوم انقلاب، مقیاس سلامت اداری هوی و فیلدمن(1996) و پرسشنامه فساد اداری امیری (1394) جمع‌آوری شد و با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج فرضیات با آزمون‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره نتایج نشان داد پیاده‌سازی مؤلفه‌های گام دوم انقلاب (پیاده‌سازی گام دوم انقلاب و مؤلفه‌های علم و پژوهش، معنویّت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه، استقلال و آزادی، عزّت ملّی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و سبک زندگی) با ارتقای سلامت اداری و کاهش فساد اداری و اقتصادی رابطه معنی‌دار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The relationship between the implementation of the components of the second step of the revolution and the improvement of the administrative health system and dealing with administrative and economic corruption in the General Administration of West A

نویسندگان [English]

  • Sakineh Jabbar Vakili 1
  • rasoul ranjbarian 2
1 Department of Management, Shahindezh Branch, Islamic Azad University, Shahindezh, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, Shahindezh Branch, Islamic Azad University, Shahindezh, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research was to determine the relationship between the implementation of the second step of the revolution on the improvement of the administrative health system and the reduction of administrative and economic corruption in the general offices of West Azarbaijan province. The research method in this research was descriptive correlation type. The statistical population of the present study was made up of the managers and deputies of the general departments of the province and the heads of the departments of the West Azarbaijan cities in 2021, of which 274 people were selected by stratified random method and the questionnaire was distributed among them. The data were collected with the questionnaire created by the researcher for the implementation of the second step of the revolution, the administrative health scale of Hoy and Feldman (1996) and the administrative corruption questionnaire of Amiri (2014) and were analyzed using SPSS software and descriptive and inferential tests. The results of hypotheses with Pearson correlation tests and multivariate regression showed that the implementation of the components of the second step of the revolution (the implementation of the second step of the revolution and the components of science and research, spirituality and ethics, economy, justice and struggle, independence and freedom, national honor, foreign relations and demarcation with the enemy and lifestyle) has a significant relationship with improving administrative health and reducing administrative and economic corruption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Second Step
  • Islamic Revolution
  • second step of the revolution
  • Administrative health
  • Administrative corruption