بررسی مشروعیت حکومت از نگاه شهیدبهشتی و بنی‌صدر و تأثیر آن بر گفتمان انقلاب اسلامی در سال‌های اول پیروزی انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (

چکیده

هدف. بررسی میان اندیشه‌هایی که سبب ایجاد تحولات اجتماعی-سیاسی در جوامع می‌شود، دارای اهمیت بسیاری است. این مقاله به بررسی مشروعیت حکومت از نگاه شهیدبهشتی و بنی‌صدر می‌پردازد. تفکرات و اعمال این دو شخصیت نقش برجسته‌ای را در شکل‌دهی به گفتمان اوایل انقلاب ایفا نمود.
روش‌شناسی. روش پژوهش، تحلیلی اسنادی است و مشروعیت حکومت را از منظر: انتخابات، ولایت‌فقیه، روحانیت، اقتصاد، حقوق زنان، آزادی بیان و مطبوعات و منشاء مشروعیت بررسی می‌نماید.
یافته‌ها. نتایج نشان داد اندیشه شهید ‌بهشتی منبعث از اندیشه اسلامی شیعه بود و منشاء مشروعیت را، الهی و دینی می‌دانست؛ اندیشه‌ بنی‌صدر نیز تحت تأثیر قرارداد اجتماعی غرب و اندیشه‌های سکولاریستی غرب یعنی دنیامحوری، دنیامداری و جدایی دین از سیاست بود، هر چند که پیوند خود با مفاهیم دینی را از دست نداده بود. بنی صدر تمامی حاکمیت یک ملت را مبتنی بر مشروعیت مردم می‌دانست. اندیشه‌ این دو شخصیت با اینکه در مواردی با هم توافق داشتند و در مواردی با هم در تعارض بودند اما تلفیق همین اندیشه‌ها گفتمانی را شکل ‌داد که به حکومت تازه تأسیس مشروعیت می‌بخشید، البته سهم شهید‌بهشتی در شکل دادن به این گفتمان پررنگ‌تر بود.
نتیجه‌گیری. در نهایت اندیشه‌های شهیدبهشتی و بنی‌صدر بستر گفتمانی مناسبی برای مشروعیت بخشی به حکومت فراهم می‌آورد و این مشروعیت پایه‌های حکومت را تقویت و مستحکم می‌نمود .البته اندیشه‌های شهیدبهشتی و بنی‌صدر در مواردی متضاد بودند ولی در موارد مشروعیت بخشی نیز همراستا با هم بودند. در واقع اندیشه‌های شهیدبهشتی و بنی‌صدر چه در وجه سیاسی و چه در وجه اقتصادی گفتمانی را شکل می‌داد که مورد رضایت اکثریت جامعه بود و این باعث می‌شد حکومت از مشروعیت بسیار عمیقی در جامعه برخوردار باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The comparative study of the legitimacy of the government from the perspective of Shahid Beheshti and Bani Sadr and its impact on the discourse of the Islamic Revolution in the first years of the victory of the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • Qasem HeydariNia 1
  • susan safavrdi tagh 2
  • Hojjatullah Darvishpour 2
1 s
2 o
چکیده [English]

Target. Examining the ideas that cause socio-political changes in societies is very important. This article examines the government's legitimacy from the perspective of Shahid Beheshti and Bani Sadr. The thoughts and actions of these two personalities played a prominent role in shaping the discourse of the early revolution.
Methodology. The research method is a documentary analysis and examines the government's legitimacy from the perspective of elections, religious authority, clergy, economy, women's rights, freedom of speech and press, and the origin of legitimacy.
Finding. The results showed that the thought of Shahid Beheshti was derived from the Shia Islamic thought and considered the origin of legitimacy to be divine and religious; Bani Sadr's thought was also influenced by the social contract of the West and the secularist thoughts of the West, i.e. world-centeredness, secularism and the separation of religion from politics, although it had not lost its connection with religious concepts. Bani Sadr believed that the entire sovereignty of a nation is based on the legitimacy of the people. Although the thoughts of these two personalities were in agreement with each other in some cases and were in conflict with each other in some cases, the combination of these thoughts formed a discourse that gave legitimacy to the newly established government.
Conclusion. Finally, Shahid Beheshti's and Bani Sadr's ideas provide a suitable platform for giving legitimacy to the government, and this legitimacy strengthens and strengthens the foundations of the government. In fact, the thoughts of Shahid Beheshti and Bani Sadr formed a discourse that was acceptable to the majority of the society, both politically and economically, and this made the government have a deep legitimacy in the society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • government legitimacy
  • Shahid Beheshti
  • Bani Sadr
  • the discourse of the Islamic revolution