بررسی اندیشه سیاسی نسل چهارم انقلاب اسلامی ایران نسبت به آرمان های اولیه انقلاب استقلال- آزادی و عدالت اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد یار علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
این مقاله با هدف بررسی اندیشه سیاسی نسل چهارم انقلاب اسلامی ایران نسبت به آرمان های اولیه انقلاب یعنی استقلال- آزادی و عدالت اجتماعی نگاشته شده است.یکی از اندیشمندانی که در مورد نسل ها اندیشه ورزی های فروانی کرده است کارل مانهایم می باشد که ما در این مقاله از چارچوب نظری وی استفاده کرده ایم.روش مورد استفاده دراین پژوهش پیمایش است. جامعه آماری ما جوانان 18 تا 29 سال شهر شیراز در سال 1399 میباشد که از بین این جوانان 400 نفر را به عنوان نمونه آماری انتخاب کرده و از آنان نظر سنجی انجام شده است. نتایج فرضیات این پژوهش نشان می دهد که نگرش نسل چهارم انقلاب در مورد آزادی این است که آزادی یعنی اینکه افراد در فکر و بیان آزاد باشند و همچنین آزادی در شغل و پوشش داشته باشند. استقلال برای آنها چندان در اولویت قرار ندارد و بیشتر خواستار عدالت اجتماعی هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

at investigating the political perspectives of the 4th generation of Islamic Republic of Iran revolution toward initial ideals of the revolution independency, freedom and social justice.

نویسندگان [English]

  • ّFatemeh Bagheri 1
  • mohammadreza mayeli 2
  • Mohammadali Khosravi 3
  • Aliakbar Amini 4
1 Teacher of Shiraz Azad University
2 Professor at Tehran University Center
3 Assistant Professor of Political Science, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor of Political Science, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This article aimed at investigating the political perspectives of the 4th generation of Islamic Republic of Iran revolution toward initial ideals of the revolution which were independency, freedom and social justice. The present study was a survey research. The population of this study were 18 to 29 years old youths of Shiraz city in 2020, which 400 individuals were used from them as the statistical population. This study was a survey research This research use from Manhaim though .he did alot of speak about generation gap . the result of hypotheses of the present study showed that the perspective of the 4th generation of the revolution about freedom is that the individuals should be free in thoughts and expressing those thoughts, and should have freedom in choosing jobs and the way of clothing. independency was not their priority and they were looking for social justice.
keywords:
4th generation of the revolution, ideals of the revolution, independency, freedom, social justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 4th generation of the revolution
  • ideals of the revolution
  • independency
  • freedom
  • social justice