مدلسازی ساختاری تفسیری شاخص های سواد انقلابی از منظر حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه اقتصاد و مدیریت، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران

چکیده

نظام هستی به عنوان مظهر و تجلّی اراده و مشیّت الهی، مشمول قوانین و سنّت هایی است که نه تغییرپذیرند و نه جایگزین بردار. یکی از این سنّت ها تجلّی حق و پیروزی آن بر باطل است که در واژه انقلاب نمود پیدا می کند. بنابراین انقلابی گری و انقلابی بودن و ماندن، به عنوان کلید حیات، پایداری و بقا هر انقلابی است که در پرتو، داشتن معرفت و شناخت عالمانه وآگاهانه از واژه انقلاب تحت عنوان « سواد انقلابی » تحقق پیدا می کند. بنابراین مطالعه حاضر به بررسی و شناخت مولفه های سواد انقلابی و مفهوم سازی آن پرداخته است. در این راستا با بررسی ادبیات و مطالعات موجود و منویات امامین انقلاب، 11 مولفه از 23 مولفه به عنوان مولفه های نهایی سواد انقلابی شناسایی گردید که با استفاده از تحلیلی نوین تحت عنوان مدلسازی ساختاری تفسیری، جهت تعیین روابط میان مجموعه مولفه ها استفاده گردید. بعد از تعیین ماتریس و ترسم خطوط مرزی، مولفه‌ها بر اساس میزان نفوذ و وابستگی مشخص و دسته بندی شدند. مولفه وحدت به عنوان مولفه پیوندی تعیین شد که دارای نیروی نفوذ و هم چنین نیروی وابستگی قدرتمندی می باشد. این مولفه در حقیقت جزء مولفه‌هایی هستند که بی‌ثباتند، به این معنا که انجام هرگونه اقدامی در مورد این مولفه‌ها علاوه بر اینکه مستقیماً بر سایر مولفه‌ها اثر می‌گذارد، در قالب بازخورد از سایر مولفه‌ها بر خود مولفه نیز اثرگذار باشد. در پرتوی چنین نتیجه ایی می توان تصریح نمود واژه انقلابی به معنای فرد پایه، تک محوری و خودسر بودن نیست بلکه در لوای نگاه و بینش عالمانه جمعی اجتماعی است که معنای وحدت از آن استنباط و استخراج می گردد. پس با ادله علمی، استدلال می شود که نفطه کانونی سواد انقلابی، مولفه وحدت است که کلید تحقق، تشکیل، حیات، تداوم و بقای هر انقلابی بوده و خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Interpretive Structural Modeling of Revolutionary literacy Indicators From the Perspective of Imam khomeini and Supreme Leader of Iran

نویسنده [English]

  • mostafa heidari haratemeh
Department of Economics and Management, Naragh Branch, Islamic Azad University, Naragh, Iran
چکیده [English]

The system of existence, as the manifestation of God's will and providence, is subject to laws and traditions that are neither changeable nor replaceable. One of these traditions is the manifestation of truth and its victory over falsehood, which is expressed in the word revolution. Therefore, being revolutionary and staying revolutionary is the key to the life, stability and survival of any revolution, which is realized in the light of having scientific and conscious knowledge of the word revolution under the title of "revolutionary literacy". Therefore, the present study investigates and recognizes the components of revolutionary literacy and its conceptualization. In this regard, by reviewing the existing literature and studies and the menus of the Imams of the Revolution, 11 components out of 23 components were identified as the final components of revolutionary literacy, which were used to determine the relationships between the set of components by using a new analysis called interpretive structural modeling. After determining the matrix and drawing the boundary lines, the components were identified and categorized based on the level and driving of force and dependent. The unity component was determined as a link component that has influence power and also a strong driving dependent. I In the light of such a result, it can be stated that the word revolutionary does not mean a basic individual, single-mindedness and self-willedness, but it is based on the scholarly view and vision of the social collective, from which the meaning of unity is inferred and extracted. So, with scientific evidence, it is argued that the focal point of revolutionary literacy is a component of unity, which has been and will be the key to the realization, formation, life continuity and survival of any revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword : " Revolutionary Literacy"
  • "Unity"
  • " Driving Force "
  • " Dependent Force "
  • "Interpretive Structural Modeling"