کارکرد نهاد مزار در تحولات اجتماعی ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش ج.ا.ا

چکیده

مرگ‌اندیشی و معادباوری از اجزاء بنیادی نظام باورها در جامعه ایرانی است، اما چگونه مرگ‌اندیشی و معادباوری در بستر نهاد آرامستان در ایران متعین گردید و چه تاثیری بر تحولات اجتماعی و گفتمان‌های قدرت در ایران داشت؟؛ به نظر می‌رسد تبیین نهاد مزار راهی برای گشایش این گره باشد.مقاله حاضر با مسئله"نهاد مزار و تحول اجتماعی در ایران"و طرح این سوال که"چگونه مرگ‌اندیشی و معادباوری از طریق نهاد مزار مبداء تحولات اجتماعی و تغییر در نظام اجتماعی در ایران گردیده است" آغاز می‌گردد. تلاش پژوهش بر اینست که ضمن ارجاع به تئوری «نهادگرایی» به تبیین تاثیر نهاد مزار بر تحولات اجتماعی در ایران از انقلاب مشروطه تا عصر انقلاب اسلامی بپردازد. روش تحقیق تبیین علِی و روش گردآوری اطلاعات مطالعات کتابخانه‌ای است. نتایج پژوهش مدخلی بر تبیین نهادهای قدرتمند اجتماعی در ایران است. به زعم مقاله حاضر نهادهای قدرتمند اجتماعی قادر به گفتمان‌سازی و نقش‌آفرینی موثر در تحولات اجتماعی هستند و نهاد مزار در ایران واجد این ویژگی است. نوآوری پژوهش حاضر تلاش محققانه برای تبدیل تبیین کارکرد نهادهای اجتماعی در ایجاد نظام دانایی و ایجاد تغییر اجتماعی از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The social role of Mazar institution in the developments of the Islamic Revolution of Iran

نویسنده [English]

  • Ali Imani
Assistant Professor of War University
چکیده [English]

The social role of Mazar institution in the social developments of Iran is the main subject of this research. Mortality and egalitarianism are components of cohesion in Iran. And what effect did it have on social developments and power discourses in Iran? Explaining the institution of the tomb seems to be a way to open this knot. This article begins with the issue of "the institution of shrines and social change in Iran." In this research: The impact of the Mazar institution on social developments in Iran from the Constitutional Revolution to the era of the Islamic Revolution becomes clear. This study explains the impact of the Mazar institution(mortality culture,rituals of morning) on social developments (Islamic Revolution,constitouational revolution)in Iran. The analysis of the research environment is based on data and logical reasoning.The research method is causal explanation and the method of data collection is library studies. The research results are an introduction to the explanation of powerful social institutions in Iran. The present study is an attempt to explain the function of social institutions in creating social change. This study claimed that social institutions are effective in creating a knowledge system. And the institution of the shrine is in the center of research attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institution of Mazar
  • believing in the hereafter
  • Holy beacons
  • Islamic Revolution