مفهوم شناسی نظام انقلابی از منظر حکمت متعالیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حوزه علمیه مروی تهران

2 حوزه علمیه مروی

چکیده

نوشتار حاضر در پی پاسخ گویی به این پرسش که مفهوم نظام انقلابی چیست شکل گرفته است برای رسیدن به این هدف ابتدا بر اساس نگاه اندیشمندان مختلف غربی و اسلامی به بررسی نظام و انقلاب با روش فیش برداری و رجوع به منابع کتاب، مقالات، پایان‌نامه‌ها پرداخته شد و پس از نقد و بررسی نظرات مختلف تعریفی مختار از نظام و انقلاب و نظام انقلابی با پشتوانه حکمت متعالیه ارائه شده است. یافته های مقاله عبارتند از تعریف نظام: «نظام یک کل و مجموعه ای دارای اجزا و عناصر منسجم و پیوند خورده دارای هدف مشخص است که چارچوب و قوانین و ارزش‌ها و آرمان‌های خود را از تشریع و رهبری الهی گرفته و به نظام تکوین بازگشت پیدا می‌کند و از فردی‌ترین تا اجتماعی‌ترین، ظاهری‌ترین تا باطنی‌ترین (روح ها و اندیشه ها) بیان این نکته ضروری است که با این تعریف، اقدام های سخت در شرایطی خاص ابزاری در خدمت آرمان خواهد بود نه یک ضلایه‌های زندگی انسان‌ها را در برمی‌گیرد» تعریف انقلاب: « حرکتی دورانی ـ تکاملی متناسب با حرکت جوهری عالم است که به جهت محذورات و مقدورات در عالم ماده با صیرورت و تدریج ایجاد می‌شود؛ و درهر گام جدید تمام کمالات گام های پیشین را داراست و در نهایت به سبب گرایش فطری و حبی در وجود مردم، انسان‌ها به آرمانها و مطلوبات انسانی نیل پیدا می‌کنند.» تعریف نظام انقلابی: «یک کل و مجموعه‌ای دارای اجزاء و عناصر منسجم و پیوند خورده که هدف آن تحقق آرمان‌ها و مطلوبات است. نظام انقلابی چارچوب و قوانین و ارزش‌ها و آرمان‌ها را از تشریع و رهبری، الهی گرفته و به صورت حرکتی دورانی ـ تکاملی مطابق با حرکت جوهری در عالم با تدریج و صیرورت به سمت آرمان ها حرکت می‌کند و به آن خواهد رسید.»

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The conceptualization of the revolutionary system from the perspective of Sublime philosophy

نویسندگان [English]

  • milad esabati 1
  • amirhosein mansori nouri 2
1 Marvi department
2 marvi
چکیده [English]

The present article has been formed in order to answer the question of what is the concept of a revolutionary system. To achieve this goal, first of all, based on the perspective of various Western and Islamic thinkers on the study of the system and the revolution, with the method of taking the plug and referring to the sources of books, articles, theses. were discussed and after reviewing various opinions, an independent definition of system and revolution and revolutionary system with the support of transcendental wisdom has been presented. The findings of the article include the definition of the system: "The system is a whole and a set of coherent and connected parts and elements with a specific purpose, which takes its framework, laws, values ​​and ideals from divine legislation and leadership and returns to the system of evolution. slow and from the most individual to the most social, the most external to the most internal (souls and thoughts)It encompasses the layers of human life." Definition of revolution: "It is a periodic-evolutionary movement corresponding to the essential movement of the world, which is gradually and gradually created due to limitations and possibilities in the material world; And in every new step, it has all the perfections of the previous steps, and finally, due to the natural tendency and love in the existence of people, people achieve human ideals and desires. The definition of a revolutionary system: "a whole and a collection of coherent and connected parts and elements whose purpose is to realize ideals and interests. The revolutionary system takes the framework, laws, values, and ideals from legislation and leadership, and it will gradually move towards the ideals and reach them in the form of an epochal-evolutionary movement in accordance with the essential movement in the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "System"
  • "Revolution"
  • "Revolutionary System"
  • "Second Step of Revolution"
  • "Sublime philosophy"