تحلیلی بر سیاست خارجی منطقهای جمهوری اسلامی ایران و رویکردهای متعارض شورای همکاری خلیجفارس در قبال آن؛ ریشهها و پیامدهای متفاوت