اعتماد سیاسی در جامعه چند رسانه‌ای (با تأکید بر نقش رسانه ملی در اعتماد سیاسی شهروندان جمهوری اسلامی)

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی(ره)

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی(ره) و عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور

چکیده

اعتماد سیاسی امری ذهنی و برآیند نگرش شهروندان یک جامعه سیاسی نسبت به ماهیت و رفتار نظام سیاسی جامعه و پیش بینی آینده سیاسی نظام است. بخشی قابل توجهی از احساس اعتماد سیاسی در فضای رقابت رسانه ها شکل می گیرد یا دستخوش تغییر می گردد. این پژوهش در پی یافتن پاسخ این سئوال است که در دنیای چند رسانه ای کنونی که شهروندان در معرض رسانه های متعددی هستند اعتماد سیاسی چگونه حاصل می شود؟ آیا اصولاً فضای متکثر رسانه ای نقش مؤثری بر اعتماد سیاسی دارد؟ اعتماد سیاسی حاصل شده در این فضا چه ماهیت و کیفیتی دارد؟ یافته­های پژوهش نشان می دهند که در فضای چند رسانه ای، برای تولید و تقویت اعتماد سیاسی در جامعه­ی متحرک و پویای ایران که دارای گرایش های متنوع سیاسی است بایستی ظرایف و راهبردهای رسانه ای اعتماد بخشی اتخاذ گردد و مرجعیت رسانه ملی را برای شهروند گزینش گر حفظ و تقویت نمود. تقویت اعتبار و مرجعیت رسانه رسمی داخلی تقویت اعتماد سیاسی شهروندان ایرانی به نظام سیاسی کشور را در پی خواهد داشت.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political trust in the multimedia society (With emphasis on the role of national media in the political trust of the citizens of the Islamic Republic)

نویسندگان [English]

  • Abbas Asadi 1
  • Sayed Mehdi Razavi 2
1 Faculty member of Allameh Tabatabai University communications (RA)
2 PhD student in political science at Allameh Tabatabai University (RA) and a member of the faculty of political science PNU
چکیده [English]

Political trust is Intellectual and the outcome of a political community of citizens' attitudes in relation to the behavior and nature of the political system and prediction of the future of the political system. A significant part of sense of political trust takes place in the media competition or is subject to change.This study seeks to answer this question in today's multimedia world where citizens are subjected to multiple how come media's political trust? Have basically pluralist media environment an effective role in the political trust? What is the nature and quality of the political trust generated in this space? Research findings show that in the multimedia, to generate and strengthen political trust in dynamic society of Iran which has diverse political tendencies, Subtleties and strategies of the media trust should be taken and maintain and strengthen the authority of the national media for selector citizen. Strengthen the reputation and authority of the internal official media will follow enhance political trust of Iranian citizens in the political system of the country.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • political trust
  • credibility of the media
  • media competition
  • the national media
  • The Islamic Republic