گفتمان انقلاب اسلامی و طراحی سناریوهای آینده مدیریت و برنامه‌ریزی شهری ایران

نویسنده

استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین

چکیده

شهر در گفتمان انقلاب اسلامی، هنوز جایگاه نظری و عملی خویش را برای تصویرپردازی آرمان شهر، نیافته است. آینده مدیریت و برنامه‌ریزی شهری بر مبنای شکل‌دهی جدید برنامه‌ریزی از طریق فرهنگ جامعه اسلامی ایرانی قابل ترسیم می‌باشد. از مطالعه و تحلیل سه حوزه نظریه برنامه‌ریزی، نظریه فرهنگ و آینده پژوهی امکان تدوین رویکردها و روش‌های نوین مدیریت و برنامه‌ریزی شهری مهیا می‌گردد. حال با توجه به مسأله فوق سؤال این است که آینده برنامه‌ریزی در نظام توسعه شهری بر پایه گفتمان انقلاب اسلامی چه سناریوهایی می‌تواند داشته باشد؟ با توجه به مطالعات و بررسی‌های انجام گرفته، عوامل و روندهای مؤثر مورد بررسی قرار گرفته است. پس از شناخت روندهای و پیشران‌های در زمینه موضوع پژوهش، جایگاه پیشران‌هایی با عدم‌قطعیت بالا که در عین حال با اهمیت‌ترین آن‌ها نیز هستند، با استفاده از نظر خبرگان مشخص گردید و عدم‌قطعیت‌های "جریان اقتصادی- اجتماعی یا جریان سیاسی"، "تغییر در نظام برنامه‌ریزی و مدیریت شهری (مدیریت یکپارچه شهری یا مدیریت بخشی)" و "تغییر در سبک زندگی و امید به آینده (نگرش مادی- نگرش ارزشی)" به‌عنوان با اهمیت‌ترین عدم‌قطعیت‌ها شناخته شدند. همچنین با توجه به ارتباط معنادار این سه عدم‌قطعیت فضای سه بعدی شکل گرفته است. با در نظر گرفتن ترکیب مناسب برای فضای مطرح شده فضای سناریوی‌ها در آینده پیش‌رو تبیین شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The discourse of the Islamic Revolution and design future scenarios of Iran management and urban planning

نویسنده [English]

  • Einollah keshavarz Tork
Assistan professor at Emam khomini internatinal university
چکیده [English]

City in the discourse of the Islamic Revolution, still have not been found their theoretical and practical position for imaging utopia. Future of management and urban planning based on the new shaping planning can be drawn through Iranian Islamic culture of the society. From the study and analysis of the three areas of planning theory, theory of culture and future studies enables the formulation of new approaches and methods of management and urban planning.  With regards to the above issue the question is the future of planning in the system of urban development, what scenarios could have on the discourse of Islamic Revolution? According to studies and Investigations effective trends and factors have been investigated. After recognizing trends and drivers of the subject of research, the drivers' position with high uncertainty which also they are the most important determined by experts' opinions. And uncertainties "of the current socio-economic or political stream", "change in the system of planning of urban management (urban integrated management or management of part)" and "change in lifestyle and hope for the future (material approach - value approach)" were identified as the most important uncertainties. Also, due to the significant relationship between these three uncertainties has formed three-dimensional space. With regard to the composition of space has been proposed scenarios is explained the future upcoming.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scenario
  • the discourse of the Islamic Revolution
  • Planning
  • Islamic Iranian city