تحلیل و بررسی نظریه «وجوب تحصیل حکومت در دوران غیبت» در اندیشه امام خمینی

نویسندگان

1 استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد شعیه‌شناسی

چکیده

در سده‌های اخیر مسئله حکومت فقیه در دوران غیبت امام عصر# واکنش‌های جدی را در میان فقها پدید آورده است که برخی موافق و برخی دیگر مخالف آن می‌باشند. اما در میان فقهایی که به وجوب تشکیل حکومت رأی داده‌اند، مسئله‌ای مهم وجود دارد و آن اینکه آیا فقها در تحصیل و آماده‌سازی مقدمات حکومت وظیفه‌ای دارند یا خیر؟ در کنار فقهایی که معتقدند برای تشکیل حکومت باید منتظر شرایط شد تا مردم زمینه حکومت فقیه را ایجاد کنند، امام خمینی نظری نو را مطرح کرده‌اند. ایشان با تکیه بر دلایل عقلی و نقلی و بینشی عمیق از ماهیت احکام اسلامی معتقدند بر فقها واجب است تا برای تحصیل شرایط حکومت، اقدام و شرایط را آماده کنند و سپس مسلمانان را به پیروی از خود و پذیرش حکومت فقیه دعوت نمایند. بر این اساس از نظر ایشان تحصیل مقدمات حکومت، از باب مقدمه واجب است نه مقدمه وجوب. در این نوشتار برآنیم تا با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به تبیینی کامل از نظریه امام خمینی در باب تحصیلی بودن حکومت فقیه، در مقابل حصولی بودن آن پرداخته و دلایل ایشان بر وجوب تحصیل مقدمات حکومت را بیان کنیم. در انتها به این نکته اشاره می‌شود که طبق این نظریه، اگرچه مشروعیت حکومت فقیه الهی است، تحصیل آن با قهر و غلبه و زور نبوده و نیازمند مقبولیت مردمی است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analytical Study on Imam Khomeini`s Thought of the Necessity of Government during the Absence of Pure Imam

نویسندگان [English]

  • Ruhollah Shakeri Zavardehi 1
  • Zeinab Mokhtari 2
1 Assistant professor at Tehran University.
2 AM in Shiite Studies
چکیده [English]

During recent centuries the problem of faqih`s rule in the absence of pure Imam has been focused on among fuqaha, some have viewed for and some other against it. Among the former one important problem may be found; it runs as: are foqaha obligated to prepare the ground to form Islamic government or not? Among those saying that it is the duty of people to prepare necessary conditions for establishing Islamic government by faqih, Imam has viewed foqaha to be obligated for measuring to prepare conditions and form faqih`s government and invite people to accept it. For him,
therefore, preparing the necessary ground for government would be as the grounds for the necessary not for th necessity. In the paper, Imams view and its proofs have been studied and explained in a analyticodescriptive method. Finally it has been described that though legality of faqih`s government is divinely prepared, attaining the government by power is not
permited and public acceptance is needed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faqih Guardianship
  • Attaining Government
  • religious government
  • Divine Legality
  • People Acceptance