بازخوانی جنبش انصارالله یمن در بستر انقلاب اسلامی ایران

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس.

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

انقلاب اسلامی ایران یکی از اتفاقات مهم و تأثیرگذار بر جامعه شیعیان یمن بوده است؛ چون انقلاب اسلامی همواره یکی از ماموریت‌های خود را حمایت از خیزش‌های مردمی علیه رژیم‌های مستبد اعلام کرده است. از طرفی رهبران ایران نیز، داعیه صدور نرم انقلاب را داشته و دارند. واقعیت حمایت جمهوری اسلامی ایران از مستضعفین در برابر مستکبرین و همچنین تصویرسازی‌های ایران هراسانه از صدور این انقلاب، در کنار تهدید و تحدید منافع عربستان در منطقه، موجب شکل‌گیری دو قطبی موجود در اندیشه افراط‌گرایانه اعراب عربستان شده است. سؤالی که برخی مطرح می‌کنند این است که آیا تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر یمن و ترویج اندیشه‌های رهبران قبلی و فعلی انقلاب اسلامی ایران بر جنبش‌های اسلامی یمنی همچون انصارالله از نوع سخت بوده، یا به شکل نرم اتفاق افتاده است؟ در واقع تصویرسازی از مبانی نظری و اندیشه‌ای جنبش انصارالله به‌عنوان مهم‌ترین بازیگر تأثیرگذار در حوادث اخیر یمن و متاثر بودن آن از انقلاب اسلامی ایران را چگونه می‌توان تحلیل نمود؟ فرضیه پژوهش این است که تأثیرگذاری انقلاب اسلامی ایران بر جنبش انصارالله و الحوثی‌ها بر دو محور تأثر‌پذیری اندیشه‌ای ـ فکری و تأثیرپذیری جریانی و مبتنی بر «نظریه پخش» قابل تحلیل است. به عبارتی انقلاب اسلامی هم تأثیر فکری و هم تأثیر جریانی بر جنبش انصارالله داشته است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reconsidering Ansarollah`s Movement of Yemen in the Ground of Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Jalil Dara 1
  • Mahmood Babaie 2
1 Assistant professor at Tarbiat Modares University.
2 Assistant professor at Shahid Bahonar University.
چکیده [English]

Islamic Republic of Iran as an important event affected Shi`ite society of Yemen. Since Islamic Revolution has
always announced supporting public movements against tyrranical regime as one of its duty. And again Iranian
leaders have intended to issue their revolutionary teachings. The reality of IRI`S support of the weaks
against cruels as well as anti Iranian propagations under the pretext of issuing revolution along with threats
against Saudi Arabia in the area caused Saudi A`rab in the extreme to be poles apart. Based on the hypothesis
of the study, the affect of Islamic Revolution of Iran on Ansarollah and Alhauthi current has been of two kind
soft and hard, namely of thought and current both in accordance to the theory of spread.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ansarollah
  • Yemen
  • Alhauthi currents
  • Islamic Revolution of Iran
  • Soft Issue of IRI