تحلیل کثرت‌گرایی هنجاری در پرتو اصل چهاردهم قانون اساسی ج.ا.ا

نویسنده

استادیار دانشگاه معارف اسلامی

چکیده

از ویژگی‌های دین اسلام که در قانون اساسی نیز بخشی از آن متبلور شده است، نحوه تعامل و رفتار با غیر مسلمانان است. اصل چهاردهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت ج. ا.ا و مسلمانان را براساس آیه هشتم سوره ممتحنه موظف می‌داند که نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل رویکرد اخلاقی جمهوری اسلامی را در برابر غیر مسلمانان بیان می‌دارد. اگرچه کثرت‌گرایان در ادله اثبات دیدگاه خود، مسئله حسن رفتار با پیروان همه ادیان را مطرح می‌کنند، تفاوت جدی بین مدعای آنان و این اصل از قانون اساسی وجود دارد. پلورالیسم هنجاری یا رفتاری پیش از ادعای کثرت‌گرایان از سوی اسلام مطرح شده بود؛ اما نتیجه آن تن دادن به کثرت‌گرایی معرفتی و نجات‌شناختی نیست. در این مقاله ضمن تحلیل انتقادی از دیدگاه کثرت‌گرایان در این حیطه، به تفاوت اساسی اصل چهارده قانون اساسی با نگره یادشده اشاره خواهیم کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analytical Study on Normative Pluralism with Regard to the Fourteenth Principle of Contitutional Law of IRI

نویسنده [English]

  • Abuzar Rajabi
Assistant professor at Islamic Sciences University
چکیده [English]

One Islamic teaching, partially reflected in IRI Constitutional Law, is the way of acting and behaving towards non-Muslims. The fourteenth principle of IRI Constitutional Law, on the eighth verse of chapter Mumtahana, has regarded good manner of behavior, justice in action and observing human rights towards non-Muslims and as a duty of IRI state and Muslims. This principle shows IRI`s moral manner of interaction towards non-Muslim. Though pluralists for proving
their own view, speak of good manner of interaction towards all followers of religions, one may find a considerable distinction between theirs and this principle of IRI Constitutional Law. Such meaning of pluralism had been put forward in Islam; yet, it does not lead to epistemological and salvational pluralism. The paper has critsized pluralists` view in the field and described fundamental deference of that principle with the mentioned view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islam
  • Normative Pluralism
  • Constitutional Law
  • Interaction
  • Followers of Religions
  • Human rights