اندیشه ولایت فقیه و حقوق اساسی در دوره صفوی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

با ظهور سلسله صفویه، صفحات جدیدی در تاریخ اندیشه سیاسی و شیوه زمامداری ایرانیان با تکیه بر شریعت اسلام و به‌ویژه فقه سیاسی شیعه ورق خورد. مؤسسان صفوی در پویش برای مشروعیت‌یابی خود و تمسک به قواعد عقلانی و ریشه‌دار متصل به وحی و نصوص دینی برای اداره کشور به‌سوی اندیشمندان حوزه‌های علمی شیعه روی آوردند و در مقابل، علما نیز این فرصت را برای ارتقای تشیع و حاملان آن به سطح اداره سیاسی و اجتماعی کشور پهناور و تازه استقلال یافته ایران مغتنم شمرده، به نظریه‌پردازی مدرن از نوع «ولایت و نظارت فقیه» بر سلطنت دست زدند. برخی آثار به جای مانده از آن دوران حکایت از وضعیت حقوق عمومی و اساسی در 230 سال حکومت صفویان دارد که در این مقاله به آنها استناد شده است. در تحلیل این متون به تئوری مشروعیت و مبانی شرعی آن و توجیه حاکمیت سلاطین صفوی در دستگاه سلطانی و فضای اقتدارگرایی آن دوره توجه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Idea of Faqih Guardianship and Constitutional law in Safavid Period

نویسندگان [English]

 • Firooz Aslani 1
 • Isa Kheiri 2
1 Assistant professor at Tehran University
2 Ph.D student at Tehran University
چکیده [English]

The appearance of Safavid dynasty and its reliance on Islamic law, specially on Shiite political feqh, caused
Iranian history of political thought and manner of ruling to take an new form. The founders of the dynasty,
seeking for religious legality to rule based on reasonable norms and religious teachings paid attention to Shiite
scholars and the scholars also made the most of their opprtunities and in this manner, a new theorization of
such a view as guardianship and supervision of Faqih occurred. Some remained works of that period have
recorded the situation of public law and constitutional law during 230 years of Safavid period and have formed
the source of the paper. When analyzing the documents, the theory of legality and its religious principles and
justification of that sovereignty in the form of kingdom and the climate of authoritarianism have been attended to.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Legality
 • Sovereignty
 • Political Order
 • cooperation
 • Convergence
 • Adjusting Powers Relations
 • Field of Issuing a Decree
 • Field of Issuing a Judgment
 • Field of Execution