شاخص کارامدی نظام سیاسی اسلام در ساحت مشروعیت

نویسنده

چکیده

پژوهش حاضر درصدد بررسی این مسئله اساسی است که شاخص کارامدی نظام سیاسی اسلام در ساحت باور یا بعد ماهوی و آموزه مشروعیت چیست و برای تبیین آن‌ این فرضیه را طرح می کند که اولا دین کارامدی لازم در جهت مدیریت جامعه را دارا است و ثانیا نقشی اساسی در جهت فایق آمدن بر موانع داخلی، خارجی و بهره‌ وری مطلوب از ظرفیت‌ های نظام سیاسی در جهت کارآمدسازی نظام سیاسی ایفا می کند و شاخص کارامدی نظام سیاسی در بعد مشروعیت را می توان؛ نقش دین در میزان توجیه عقلانی مساله حاکمیت و اطاعت شهروندان، میزان سریان توحید باوری در سیاست گذاری ها، جهت گیری ارزش شناختی در برنامه های حاکمیتی، توجه به ابعاد روحی انسان، اجتهاد پویا و انعطاف پذیری، میزان عینیت یابی و عملی ساختن نظریه، میزان تقویت ارزش ها و احترام و اعتماد به عقلانیت بشری در ساختار مدنیت اسلامی برشمرد.
 

کلیدواژه‌ها