ظرفیت های انقلاب اسلامی ایران در بازسازی تمدن اسلامی در قالب نظریه سیستمی

نویسندگان

چکیده

انقلاب اسلامی به عنوان نقطه عطف تاریخ ایران، یکی از حلقه های حوادثی در جهان اسلام است که ازآن با عنوان بیداری اسلامی یاد می شود. بر این اساس ظرفیت های انقلاب اسلامی ایران به منظور بازسازی و یا احیاء تمدن اسلامی از موضوعات مهم و در خورد توجه برای پژوهش است. موضوع تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر احیاء تمدن اسلامی در پژوهش هایی مورد بحث قرار گرفته است. مقاله حاضر با در نظر گرفته پیشینه پژوهش و قالب در چهارچوب نظریه سیستمی به دنبال بررسی ظرفیت های انقلاب اسلامی ایران در بازسازی تمدن اسلامی است. نگارندگان بر این باورند که انقلاب اسلامی ایران به عنوان الگویی نوین از حکومت اسلامی دربردارنده ظرفیت های پویایی است که می تواند در بازسازی تمدن اسلامی نقش آفرین باشد.
 

کلیدواژه‌ها