تئوری نقش و تحلیل پارادوکس های رفتار سیاسی عالمان دینی ایران معاصر

نویسنده

چکیده

تحلیل پارادوکس های رفتار سیاسی نخبگان فکری، کارگزاران حکومتی و اندیشمندان سیاسی، مشتاقان بسیار در عالم دور و نزدیک سیاست داشته (تاریخچه موضوع) اما تاکنون هیچ تحلیلی، کام تشنه همه پویندگان و جویندگان سیاسی را در درک رفتار سیاسی سیراب نکرده است (تبیین مسئله) و البته پاسخی در چارچوب تئوری نقش در تبیین تضادهای رفتار سیاسی عالمان دینی معاصر با تأکید بر سیدجمال الدین اسدآبادی، آیت الله محمدحسین نائینی غروی و روح الله الموسوی خمینی (امام خمینی) صورت نگرفته است (پیشینه تحقیق) از این رو، همچنان با این سئوال اساسی مواجه ایم که: علت رفتارهای سیاسی متمایز و متضاد سه عالم دینی معاصر مورد اشاره چیست؟ (سئوال) گمان این مقاله آن است که دگرگونی ها و اختلاف های رفتار سیاسی این سه را می توان با تئوری نقش تحلیل کرد. (فرضیه) مقصود مقاله، دست یافتن به دلایل جدید در بروز واکنش های متفاوت سیاسی آن سه از دریچه تازه است. (هدف) دسترسی به این هدف، از طریق بخش منتخب تئوری نقش دنبال می شود. (روش) اثبات توانایی تئوری نقش در تحلیل رفتار سیاسی اندیشمندان مسلمان، نشان دادن نقش زمان، مکان و نظایر آن در شکل گیری در برخوردهای سیاسی و ... از نتایج مقاله است. (یافته ها)
 

کلیدواژه‌ها