مخاطبان، اهداف و تقویت دیپلماسی عمومی از منظر آیت الله خامنه ای

نویسندگان

1 استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه گیلان

2 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه کیلان

3 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه گیلان

چکیده

اساس دیپلماسی چه سنتی و چه عمومی (نوین) مبتنی بر قدرت است. البته در دیپلماسی سنتی قدرت سخت افزاری (نظامی و اقتصادی) و در دیپلماسی عمومی قدرت نرم افزاری وجه غالب را داراست. دیپلماسی هر چند یکی از ابعاد مهم قدرت یک کشور در عرصه سیاست خارجی می باشد اما ذاتا محتوایی ندارد و بیشتر ابزار بهره مندی از قدرت تلقی می شود. از این رو دیپلماسی عمومی به معنی هنر چینش و بهره مندی از عناصر قدرت نرم کشور به وسیله بازیگران دولتی و غیر دولتی به منظور تاثیر گذاری و اقناع مخاطبین دولتی و غیر دولتی خارجی می باشد. با رجوع به بیانات مقام معظم رهبری مشاهده می شود که تاکید و اولویت معظم له در سه زمینه یعنی مرجع، ماهیت و مخاطب دیپلماسی چه در وجه ایجابی آن به معنای اقداماتی که باید از جانب نهادهای مردمی و دولتی داخلی انجام شود و چه در وجه سلبی آن یعنی مقاومت در مقابل اقدامات مخربی که از جانب دشمن صورت می پذیرد بر عناصر قدرت نرم می باشد که مبنای عمل در دیپلماسی عمومی است. در راستای امتداد تاثیرگذاری دیپلماسی عمومی، اوج تجلی باور مقام رهبری بر اهمیت دیپلماسی عمومی در نامه ایشان به جوانان غربی در سال ۱۳۹۳ پس از وقایع فرانسه و پر رنگ تر شدن پروژه اسلام هراسی از جانب قدرت های غربی بوده است. بنابراین سؤال پژوهش عبارت از این است که «بر اساس اندیشه های مقام معظم رهبری، دیپلماسی عمومی در وهلۀ اول چه مخاطبان و اهدافی دارد و چگونه می توان آن را تقویت نمود؟» می توان این فرضیه را مطرح نمود که مخاطبان در مراتبی با تقدم و تأخر دسته بندی می شوند، مسلمانان منطقه در مرتبۀ اول و مخاطب عام غربی در مرتبۀ نهایی؛ و هدف دیپلماسی عمومی ترویج تجدیدنظرطلبی (گفتمان انقلابی) در میان ملت هاست و در تقویت آن علاوه بر داشتن طرحی مشخص باید از برنامه ریزی مناسب، بهرهگیری از رسانه ها، هنر و راهبرد آموزشی بهره گرفت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strengthening General Diplomacy and Its Addressees, and Objectives from Ayatollah Khamenei’s Perspective

نویسندگان [English]

  • Reza Simbar 1
  • Denial Rezapoor 2
  • Khosro Danesh 3
1 Professor of Political Science and International Relations at the University of Guilan.
2 Ph.D. Student, International Relations, University of Guilan
3 Ph.D. Student, International Relations, University of Guilan.
چکیده [English]

Power is the basis of both traditional and public (new) diplomacy. Of course, in traditional diplomacy, the power of hardware (military and economic), and in general diplomacy, the power of software are dominant. Although diplomacy is one of the major dimensions of a country's foreign policy, it is inherently null and is considered to be more of an instrument of exploitation of power. Therefore, general diplomacy means the art of line up and exploiting the elements of the soft power of the country by state and non-state actors in order to influence and persuade foreign and non-governmental addressees. Referring to the statements of the Supreme Leader shows that the emphasis and priority of the Supreme Leader is in three areas, namely, the reference, nature and addressees of diplomacy, in its affirmative aspect - means actions that must be taken by public and domestic institutions - and in its negative aspect - resistance to the destructive actions taken by the enemy - is based on elements of soft power, which is the basis for action in public diplomacy. In line with the impact of public diplomacy, the culmination of the belief of the supreme leader has manifested in his letter to Western youth in 2013 after the events of France and bolding the Islamophobia project by the Western powers. Therefore, the research question is that "on the basis of the ideas of the Supreme Leader, who and what are the audiences and objectives of general diplomacy in the first place and how can it be strengthened?" It can be argued that audiences are categorized in a prioritized order, the Muslims of the region are at the first and the western general audiences are at the final; and the goal of general diplomacy is to promote revisionism (revolutionary discourse) among nations and in addition to having a specific plan, it should be used in the proper design, utilization of media, art and educational strategy.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ayatollah Khamenei
  • general diplomacy
  • Soft power
  • Islamic Revolution
  • the issuance of revolution