نقش مبارزاتی مردم استان چهارمحال و بختیاری در انقلاب اسلامی با تکیه برنظریه پخش «هاگراستراند»

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

2 استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

3 استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزادو اسلامی واحد نجف آباد

چکیده

در پژوهش حاضر هدف اصلی بررسی نقش مبارزاتی مردم استان چهارمحال و بختیاری در پیروزی انقلاب اسلامی است. روش تحقیق کیفی  _توصیفی از نوع مطالعات تاریخی است و روش گردآوری داده ها اسناد و مدارک مربوط به انقلاب به تحلیل این روند پرداخته شده است. در این راستا با تأکید بر مردمی بودن انقلاب ایران و نقش مؤثر رهبری، ایدئولوژی و مذهب در انقلاب اسلامی، با استفاده از نظریۀ پخش «تورستن هاگراستراند»، ضمن بررسی راه های نفوذ و انتقال جریان ها و امواج انقلابی به استان، به چگونگی پیدایش و روند و قوع انقلاب اسلامی در استان پرداخته می شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که  مردم این استان در جریان انقلاب اسلامی، با وجود مراکزی چون حوزه های علمیه و مساجد استان که مرکز ثقل انقلاب و هسته اولیه تشکیلات آن محسوب می شد، با تکیه بر شخصیت های انقلابی و روحانیون که مروج ارزشهای انقلابی در بین مردم بودند، دست به اقدام عملی زده و با شرکت فعال در راهپیمایی ها، تظاهرات، و سایر اقدامات مبارزاتی، به نوبه خود نقش به سزایی در تحقق انقلاب اسلامی ایفا کردند.  در پایان کارشکنی ها و فعالیت های سازمانها وگروه های مخالف انقلاب به ویژه سازمان های اطلاعاتی و امنیتی مدرن یعنی ساواک در ایجاد خلل در روند فعالیت های انقلابیون در استان بررسی شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of the People of Chaharmahal va Bakhtiari In The Islamic Revolution With Relying On Hagerstrand Diffusion Theory

نویسندگان [English]

  • Mashaallah Izadi 1
  • Feyzollah Boushab Gousheh 2
  • Alireza Abtahi 3
1 Ph.D. student of History at Islamic Azad University, Najaf Abad Branch.
2 Assistant Professor, Department of History, Islamic Azad University, Najaf Abad Branch
3 Assistant Professor, Department of History, Islamic Azad University, Najaf Abad Branch
چکیده [English]

The main purpose of this study is to examine the role of the people of Chaharmahal va Bakhtiari in the victory of the Islamic Revolution. Our method of research is a qualitative-descriptive type of historical studies and the method of data collection is referring to the documents related to the revolution. In this regard, with an emphasis on the popularity of the Iranian Revolution and the effective role of leadership, ideology and religion in it, using the Torsten Hagerstrand Diffusion Theory, will investigate the ways of influencing and transferring revolutionary flows and waves to the province  and describes how the Islamic Revolution in the province has formed and the process of occurrence in the province. The results of the research indicate that the people of this province during the Islamic Revolution, using the centers of Islamic sciences and mosques in the province, which was the center of gravity of the revolution and the core of its organization, and relying on revolutionary figures and clerics who promoting revolutionary values among the people, have taken practical action, and participated actively in marches, demonstrations, and other struggles, and in their turn, played a significant role in the realization of the Islamic revolution. At the end, the tricks and activities of organizations and groups opposing the revolution, especially the modern intelligence and security organization, SAVAK, in creating an impasse in the process of revolutionary activity in the province have been investigated.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution
  • ChaharMahal va Bakhtiari
  • effective revolutionary networks
  • SAVAK