امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در پرتو منشور ملل متحد با تأکید بر مبانی و اهداف انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

اندیشمندان حوزه حقوق و روابط بین الملل منافع ملی را آن دسته از منافعی تلقی می نمایند که دولت ها در یک برهه زمانی خاص و در پرتو شرایط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، سیاست خارجی خود را بر مبنای آن تنظیم می‌ کنند و در روابط خود با سایر کشورها در پی تحقق آن می-‌باشند. جمهوری اسلامی ایران نیز که متأثر از شرایط و ارزش های انقلاب اسلامی بوده است همواره سعی نموده تا در محیط بین المللی بر اساس آرمان‌ های انقلابی خود گام بردارد. از طرفی همه کشورها ملزم به رعایت مفاد منشور ملل متحد نیز هستند. محقق در این پژوهش تأثیر اصول ارزش های انقلاب اسلامی را بر تعریف چارچوب های  امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را بررسی نموده و سعی کرده است تا این بررسی و تحلیل در پرتوی موازین منشور ملل متحد باشد. محقق در پایان این تحقیق که با روش ترکیبی مطالعات کتابخانه ای و روش‌ های میدانی انجام داده، نتیجه گرفته است که جمهوری اسلامی ایران در تصمیم گیری و تصمیم سازی کلان حوزه منافع ملی و امنیت ملی تنها زمانی طبق منشور ملل متحد عمل کرده که توانسته آن را با اصول انقلابی خود جمع ببندد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Security and national interests of the Islamic Republic of Iran in the light of the United Nations Charter With Emphasizing on the foundations and goals of the Islamic Revolution .

نویسندگان [English]

 • Seyyed Fazlollah Mousavi 1
 • Mohsen Sarghani 2
 • Mojgan Ramin Nia 2
 • Hassan Hossein Zadeh 3
1 Professor, Public Law Department, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Member of the faculty of Payame Noor University, Tehran, Iran
3 PhD student in International Law, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The intellectuals in the field of international law and relations consider national interests to be the interests that governments, at any given time and in the light of their political, cultural and economic conditions, set their foreign policy on the basis of it and seek to establish their relations with other countries to realize it. The Islamic Republic of Iran, which has been influenced by the conditions and values of the Islamic Revolution, has always tried to take steps in the international environment based on its revolutionary ideals. On the other hand, all countries are required to comply with the provisions of the United Nations Charter. In this research, the researcher examined the effect of the principles and the values of the Islamic revolution on defining the security and national interests’ frameworks of the Islamic Republic of Iran and has tried to analyze this in accordance with the provisions of the Charter of the United Nations. At the end of the research, the researcher with the combined method of library studies and field studies, concluded the Islamic Republic of Iran's decision-making in the field of national interests and national security only worked in accordance with the United Nations Charter when it was in accordance with the principles of its’ Revolutionary principles.

کلیدواژه‌ها [English]

 • National Security
 • National Interests
 • Islamic Revolution
 • United Nations Charter
 1.  1.   قرآن کریم
 2.  2.   ابن الاثیر عزالدین. (1414 هـ ق). الکامل فی التاریخ، بیروت: داراحیاء التراث العربی، ج 1.
 3.  3.   اسمیت، مایکل و جیمز باربر. (1381). ماهیت سیاست ‌گذاری خارجی، سیف ‌زاده( ترجمه)، تهران: نشر قومس.
 4.  4.   افتخاری، اصغر. (1381). مراحل بنیادی اندیشه در مطالعات امنیت ملی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 5.  5.   برلین، آیزایا. (1385). سرشت تلخ بشر، ترجمه لیلا سازگار، تهران: نشر ققنوس.
 6.  6.   بشیری، عباس. (1387). منافع ملی با امنیت ملی‌. تهران: جام جم.
 7.  7.   بشیریه، حسین. (1390)، انقلاب و بسیج سیاسی، تهران: مؤسسه­‌ی انتشارات دانشگاه تهران.
 8.  8.   بصیری، محمدعلی. (1380). تحولات مفهوم امنیت ملی، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، شماره 164 – 163.
 9.  9.   بیات،  محمدحسن و بخشی، ابراهیم. (1388). مبانی نظری منافع ملی. تهران: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش.

 10.پازارگاد، بهاءالدین. (1382). تاریخ فلسفه سیاسی، تهران: انتشارات زوار. جلد 1.

 11.پیری، حیدر. (1393). منافع ملی حیاتی در چارچوب حقوق بین­‌الملل. تهران: مجد.

 12.حافظ ‌نیا، محمدرضا. (1389). قدرت و منافع ملی (مبانی، مفاهیم و روش‌­های سنجش). تهران: انتخاب.

 13.حرالعاملی، محمد بن الحسن. (بی ‌تا). وسایل الشیعه، بیروت: داراحیاء التراث العربی، ج 2.

 14.درخشان، رستم. (1389). امنیت ملی. مجله معرفت، شماره 58.

 15.سیف زاده، سید حسین. (1383). مبانی و مدل‌­های تصمیم‌ گیری درسیاست خارجی، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.

 16.صباغیان، علی. (1386). مفاهیم منافع ملی. تهران: همشهری.

 17.طاهایی، سید جواد. (1392). نقد نظریه امنیت ملی. فصلنامه روابط خارجی، سال پنجم، شماره اول.

 18.طباطبایی، سید محمدحسین. (بی‌تا). ترجمه تفسیر المیزان، قم: دفتر انتشارات اسلامی،  ج 9.

 19.طلوعی، محمود. (1377). فرهنگ جامع سیاسی، بی‌ جا: نشر علم.

 20.فاضلی نیا،  نفیسه. (1386). ژئوپلیتیک شیعه و نگرانی غرب از انقلاب اسلامی. قم: نشر شیعه شناسی.

 21.قوام، عبدالعلی. (1383). اصول سیاست خارجی و سیاست بین­‌الملل، تهران: انتشارات سمت.

 22.کلهر، محمدتقی. (1393). منافع ملی جمهوری اسلامی ایران و امنیت خلیج ‌فارس. تهران: نویسنده.

 23.کیانی، داود. (1386). منافع ملی جمهوری اسلامی ایران. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

 24.مجتهد زاده، پیروز. (1380). جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی، چاپ اول، سمت: تهران.

 25.محمدعلی پور، فریده. (1383). دفاع مشروع بر اساس منشور ملل متحد به تأکید ویژه بر جنگ عراق علیه ایران. تهران: فرهنگ گستر.

 26.مقصود، رنجبر. (1383). منافع ملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. تهران: آیت عشق.

 1. Chernoff, Fred. 2007. Theory and Mete Theory in International Relations, Abingdon: Palgrave.

 2. Williams, Paul. 2008. Security Studies: An Introduction. Abingdon: Routledg