تبیین پیمایشی فرصت‌های حج ابراهیمی به منظور صدور انقلاب اسلامی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب قم

2 دانشجوی دکتری انقلاب اسلامی دانشگاه معارف اسلامی قم

چکیده

در این پژوهش، دیدگاه روحانیون کاروان‌ها، متخصصین بعثه و مبلغین (زباندانان) که ارتباط مستقیم با موضوع «حج و صدور انقلاب اسلامی» دارند را در قالب پرسشنامه جویا شدیم.
در تحلیل پاسخ‌های ارائه شده به سؤالات از برنامه SPSS استفاده شد. ابتدا یافته‌های تحقیق به طور دقیق و مبسوط توصیف گردید، لذا گویه‌های پرسشنامه که هر کدام حاکی از وجود یک فرصت است به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نیاز توضیحات لازم در این رابطه مطرح گردید. در قسمت دوم به تحلیل فرصت‌ها و متغیر‌های زمینه‌ای تحقیق پرداخته شد تا امکان تحلیل بیشتر فرصت‌های مطرح شده در این رابطه فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey Research of Opportunities in Abrahamic Hajj to Export Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hadi Fallahzade 1
  • Hamidreza Moniri 2
1 Member of Scientific Board, University of Religions and Denominations
2 PhD Student of Islamic Revolution, University of Ma'aref, Qom
چکیده [English]

In this article, questionnaires were used to collect opinions of clergies in pilgrims travel groups, experts at Ayatollah Khamenei's representative office in Hajj and propagators (familiar with foreign languages) directly in connection with "Hajj and exportation of Islamic revolution".
SPSS software was applied to analyze responses. First findings of the research have been precisely described in detail, therefore items of questionnaires, each relating to an opportunity, has been precisely studied and if needed, explanations have been offered. In second section, opportunities and background variables of research have been addressed to pave the way for more analyses of opportunities in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution
  • exportation of revolution
  • Abrahamic Hajj
  • opportunities of Hajj