تفاوت جایگاه و نقش رسانه در انقلاب اسلامی ایران و تحولات 2011 مصر

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی دکتری دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که رسانه‌ها در آغاز و انجام تداوم تحولات چه نقش و جایگاهی داشته و تفاوت آنها در چیست؟ در مقاله حاضر، تلاش بر این است تا ابتدا روش و شیوه تأثیرگذاری رسانه در روند مشروعیت‌زدایی از رژیم و مسائل مرتبط با آن را مورد بررسی قرار دهد. سپس، نقش رسانه سنتی و مکانیسم تأثیرگذاری آن در تداوم تحولات را مورد ارزیابی قراردهد. بر این اساس به نظر می‌رسد، با توجه به نقش تربیتی در رسانه سنتی که از طریق مساجد و تکایا صورت گرفته، همچنین پشتوانه اجتماعی و معنوی در انقلاب اسلامی در مقایسه با شبکه‌های مجازی که ناشناخته هستند، رسانه‌ها پس از پیروزی انقلاب موجب تداوم انقلاب شدند؛ در حالی که در جنبش مصر چنین عمل نکرد و باعث کند شدن روند جنبش در مصر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Difference between the Status and Function of Media and 2011 Developments in Egypt

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Harati 1
  • Behzad Qasemi 2
1 Assistant Professor, Bu-Ali Sina University
2 PhD Student, Bu-Ali Sina University
چکیده [English]

This article is about to answer what status and function did media have in the outset and continuation of developments in and how they are different? The current article tries to study how media influenced the de-legalization of regime and related issues. Then the role of traditional media and its mechanism to influence the continuation of developments has been evaluated. On this basis, it seems that regarding the rearing role of traditional media, carried out by mosques and tekyes [religious centers usually with a large hall] as well as social and spiritual backbone in Islamic revolution compared to virtual media, which are unknown, media helped the revolution to continue after its victory; while in Egyptian uprising it did not serve the same cause and it has slowed down the momentum of the uprising.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution
  • Egyptian uprising
  • Social Networks
  • Media
  • mosque
  • minbar [a raised platform similar to a pulpit in a mosque]