بررسی مرجع امنیت در مکتب امنیتی امام خمینی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اندیشه سیاسی اسلام

2 دانشیار پژوهشکده امام خمینی+ و انقلاب اسلامی

چکیده

از آنجا که بومی‌سازی امنیت، شاخص‌سازی و تدوین راهبردهای امنیتی در ایران، منوط به بازاندیشی در مکتب امنیتی امام خمینی+ می‌باشد، در این مقاله مترصد هستیم تا به بررسی آراء و اندیشه‌های امام خمینی+ در باب امنیت بپردازیم و مراجع امنیت را در مکتب امنیتی ایشان مورد مداقه قرار دهیم. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که مرجع امنیت در اندیشه امام خمینی+ در دو سطح ذهنی و عینی قابلیت بازشناسی دارد، به گونه‌ای که اسلام به مثابه مرجع اساسی امنیت در مکتب امنیتی امام خمینی+ محسوب می‌گردد و در ابعاد عینی، جمهوری اسلامی به مثابه ایده حکومت اسلامی، نهادهای دولتی (ولایت فقیه، قوای سه‌گانه و روحانیت) و مردم به مثابه پایگاه اجتماعی نظام سیاسی اسلام از مراجع امنیت در مکتب امنیتی امام خمینی+ محسوب می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Security Authority in Imam Khomeini's Security School of Thought

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Javad Qorbi 1
  • Seyyed Sadroddin Mousavi 2
1 MA in Islam's Political Thought
2 Associate Professor, Academy of Imam Khomeini and Islamic Revolution
چکیده [English]

Since domestication of security, defining indexes and compiling strategies for security in Iran requires a new look at Imam Khomeini's security school of thought, this article tries to study Imam Khomeini's viewpoints and ideas on security and investigate sources of security in his school of thought. Findings of this research indicate that sources of security in Imam Khomeini's security school of thought can be realized in two subjective and objective levels such that Islam is considered as basic source of security in Imam Khomeini's security school of thought. Objectively, Islamic republic as the idea of an Islamic state, institutions of government (welayat-e faqih, three branches of state and clergies) and people as social bases of Islam's political system are among security sources in Imam Khomeini's security school of thought.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Imam Khomeini
  • source of security
  • Islamic Republic
  • People