روش‌شناسی اندیشه سیاسی امام خمینی+

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکترای اندیشه سیاسی

چکیده

امام خمینی از محققان، فقیهان، متکلمان و اندیشمندانی است که با تحقیق و پژوهش در عرصه‌های گوناگون روشمندانه برخورد کرده است. از آنجایی که سیاست با موضوعیت انسان به تمام ابعاد هدایتی او نظر دارد لذا آثار امام خمینی از تکثر روشی برخوردار است و اندیشه سیاسی امام خمینی به لحاظ روش‌شناسی امری چند بعدی و مبتنی بر تمام منابع و ابزارهای معرفتی مورد نظر اوست. از این رو پرسش این نوشتار بیان چیستی روش‌شناسی امام خمینی+ در اندیشه سیاسی است. با بررسی آثار امام خمینی+ می‌توان دریافت که روش‌های برهانی فلسفی، جدلی کلامی، استنباطی فقهی، اخلاقی، تفسیری و تاریخی برای امام حائز اهمیت است. به گونه‌ای که ادراک صحیح اندیشه سیاسی امام خمینی+ راهی جز شناخت این روش‌ها در آثار او و چگونگی کاربرد آنها نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Methodology of Imam Khomeini's (PBUH) Political Thought

نویسندگان [English]

  • Muhammad Hussein Jamshidi 1
  • Davood Sabzi 2
چکیده [English]

Imam Khomeini (PBUH) is among the researchers, jurisprudents, theologians and scholars who have taken a
methodic approach to research in different arenas. Since politics with human as its subject matter considers all
aspects of his guidance, Imam Khomeini's (PBUH) works have plural methods. Methodologically speaking, Imam
Khomeini's (PBUH) political thought is of multiple aspects and based on all epistemological resources and tools he
takes into accounts. Therefore the main inquiry of this article is to explain Imam Khomeini's (PBUH) in his
political thought. Studying his works, we can figure out that philosophical, theological and polemical arguments,
jurisprudential deduction as well as ethical, interpretive and historical methods are so important that there is no
way to have a proper understanding of Imam Khomeini's (PBUH) political thought but through learning these
methods and how they are applied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • method
  • methodology
  • Political Thought
  • Knowledge