جایگاه نمایندگان مجلس در فقه اسلامی با تأکید بر اندیشه‌های امام خمینی+

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدرسی معارف اسلامی دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله به بررسی جایگاه نمایندگان مجلس در فقه اسلامی می‌پردازد. برخی قائل به تطبیق مفهوم نمایندگی مجلس با وکالت در شرع هستند و در مقابل، برخی این تطبیق را به دلایل زیادی رد می‌کنند.
در این بین امام خمینی+ به عنوان یک فقیه و مؤسس نظام هر چند بارها از نمایندگان مجلس تعبیر به وکلای ملت می‌کرد، اما آنچه از مجموع سخنان ایشان به دست می‌آید اینکه اطلاق وکلای ملت به نمایندگان مجلس بر اساس معنای لغوی وکالت و توسعه در آن و نه تطابق مفهوم وکالت در فقه با نمایندگی مجلس بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Position of Iranian Majlis Representatives in Islamic Jurisprudence with an Emphasis on Imam Khomeini's Thoughts

نویسندگان [English]

  • Seyyed Hamidreza Mir Azimi 1
  • Mohsen Jamshidi Koohsari 2
1 Assistant Professor at University of Tehran.
2 MA in Teaching Islamic Ma'aref, University of Tehran.
چکیده [English]

This article studies the position of Iranian Majlis representatives in Islamic jurisprudence. Some say representation in Iranian Majlis can be adapted to the concept of wakil [agent] in jurisprudence. On the
contrary, some reject this adaptation for many reasons. As a jurist and founder of Islamic republic of Iran, Imam
Khomeini has called Iranian Majlis representatives as nation's wakils, however, it is inferred from his speeches
that first, applying the term wakil for Iranian Majlis representatives is based on the broad meaning of wakil
not because the concept of wekalat [agency] in jurisprudence applies to Iranian Majlis representatives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • representation in Iranian Majlis
  • Imam Khomeini
  • Islamic Jurisprudence
  • wekalat [agency]
  • wakil [agent]
  • movakkel [client]