آسیب‌شناسی عدالت در مکاتب سیاسی جهان معاصر (با تأکید بر اسلام شیعی (امامیه)، لیبرالیسم و صهیونیسم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس.

2 کارشناس ارشد اندیشه سیاسی در اسلام

چکیده

مکاتب سیاسی مهم جهان معاصر ازجمله اسلام، لیبرالیسم و صهیونیزم هرکدام از زاویه جهان‌بینی خویش مقوله عدالت را مورد توجه قرار داده‌اند. این تفاوت نگرش به عدالت، به تولید نتایج عملی متفاوتی در عرصه تجربه سیاسی معاصر در نظام بین‌المللی انجامیده است.
 نگاه برابری‌جویانه اسلام شیعی در توزیع امکانات و فرصت‌ها با نگاه برتری‌جویانه و خودمحور لیبرالیسم و صهیونیسم در تضاد کامل است و زمینه‌های چالش میان تشیع با لیبرالیسم و صهیونیسم را به وجود آورده است. این مقاله درصدد است تا این تضاد مفهومی و عملی میان مکاتب مورد بحث را به شیوه توصیفی و تحلیلی مورد بررسی و کنکاش قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Justice in Political Schools in Contemporary World (with an emphasis on Shiite Islam(Imamia), liberalism and Zionism)

نویسندگان [English]

  • Muhammad Hussein Jamshidi 1
  • Peiman Zangane 2
1 Member of Scientific Board, Tarbiate Modarres University
2 MA in political thought in Islam
چکیده [English]

Important political schools in contemporary world including Islam, liberalism and Zionism have considered the issue of justice each through its point of view. These different attitudes toward justice have led to the production of different practical results in contemporary political experience in international system.
Equality-seeking approach of Shiite Islam in distribution of facilities and opportunities is in contrast with dominating and self-centered viewpoint of liberalism and has created the grounds for tension between Shiite Islam and liberalism and Zionism. This article intends to study and investigate this conceptual and practical contradiction among the schools in question applying descriptive analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Justice
  • political experience
  • Pathology
  • Shiite Islam
  • Liberalism
  • Zionism