بررسی رویکرد بومی‌سازی مفاهیم مدرن سیاسی در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی+

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیقات اسلامی

چکیده

چگونگی بومی‌سازی مفاهیم مدرن سیاسی توسط امام خمینی+ سؤال اصلی مقاله حاضر است. روش تحقیق گراندد تئوری‌، روشی جدید در علوم سیاسی است. این روش با یک سؤال آغاز می‌شود و طی مراحلی چندگانه، پاسخ سؤال را عرضه می‌کند. نگارنده درصدد است برای اولین بار، رویکرد امام خمینی+ به سنت و مدرنیسم را بر مبنای یک روش جدید نه به صورت توصیفی بلکه به شکل تبیینی، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. برآیند کار(یافته)، عرضه یک مدل یا تئوری جدید است که نشان از رویکرد تداوم سنت در صورت و سیرت، در روش امام خمینی+ دارد. حوزه تحقیق، مجموعه بیانات امام خمینی+ از سال 1323تا سال 1368است که در این حوزه، تنها نمونه‌ای از مفاهیم سنتی و مدرن استفاده‌شده، مورد مطالعه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Approach of Domestication of Modern Political Concepts in Imam Khomeini's (PBUH) Political Thought and Action

نویسنده [English]

  • Morteza Shiroudi
Member of Scientific Board, Research Center for Islamic Researches.
چکیده [English]

The main question of this article is how Imam Khomeini (PBUH) domesticated modern political concepts. Grounded theory research method is a new method in political sciences. It begins with a question and through a few stages it presents the answer. For the first time the author intends to analyze Imam Khomeini's (PBUH) approach to tradition and modernism based on a new method not descriptive but rather explanatory. The resultant (finding) is a new model or theory that indicates an approach to sustain tradition in appearance and behavior in Imam Khomeini's (PBUH) method. The scope of the research is Imam Khomeini's (PBUH) speeches from 1945 to 1990. In this field only a sample of applied traditional and modern concepts has been studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini (PBUH)
  • modern concepts
  • traditional concepts
  • Grounded theory
  • Domestication
  • tradition and modernism