مقایسه نظریه اقتدار کاریزماتیک با رهبری امام خمینی(ع)

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

2 دانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی دانشگاه اصفهان

چکیده

سلطه کاریزماتیک به معنای وفاداری و التزان توده مردم به شخص رهبر است.کاریزما پیوستگی زندگی سیاسی را، خواه قانونی باشد یا سنتی ،قطع می کند،نهادها را در هم می شکند،نظم موجود و فشارهای اجتماعی معمولی را مورد مواخذه قرار میدهد و به جای آن، به  شیوه نوینی از فهم مناسبات میان انسانها دعوت میکند.پرسش محوری این نوشتار آن است که آیا شخصیت اقتدار آمیز امام (ره) را می توان با نظریه اقتدار کاریزماتیک،درک و تحلیل نمود یا خیر؟ویژگی شخصیتی امام خمینی(ره) در جریان انقلای اسلامی،ایشان را در مقام کلریزما، برتر شناخته و در واقع یکی از عوامل اصلی در پیروزی انقلاب اسلامی ایران،وجود امام خمینی(ره) در مقام رهبر این انقلاب بوده است.ایشان تمام نیرو و توان خود را در بسیج مردم به کار گرفتو با قدرت،آن را رو در روی شاه قرار داد تا سلطه وی را در هم بریزد و دولت اسلامی به وجود آورد.شخصیت امام(ره) به عنوان رهبری عقیدتی،سیاسی و انقلابی که رنج همه زحمت کشان را بر دوش دارد جلوه می کند که در واقع تبلور آمال و آرزوهای همه ملت است و انها را در مسیری روشن و درست هدایت می کند.این نوشتار ضمن تحلیل نظریه اقتدار کاریزماتیک(وبر)به تحلیل مبادی و ابعاد اقتدار امام خمینی(ره) نیز می پردازد و در آخر این دو تحلیل را به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Theory of Charismatic Authority to Imam Khomeini's Leadership

نویسندگان [English]

  • Asgar Eftekhari 1
  • Seyyed Ali Mortazavi Emami 2
1 Associate professor, Faculty of Islamic Knowledge and Political sciences
چکیده [English]

Charismatic domination means loyalty of the masses to the leader's person. Charisma disrupts the continuity of political life, legitimate or illegitimate, destroys the institutions censures the current order and normal social pressures and calls to a new understanding of the relations among humans. The main inquiry of this article is as follows: is it possible to understand and analyze Imam Khomeini's charismatic power by the theory of charismatic authority or not? Imam Khomeini's personality made him charismatically prominent in the course of Islamic revolution of Iran. In fact, one of the primary factors in the victory of Islamic revolution of Iran has been having Imam Khomeini as its leader. Imam Khomeini applied all his resources and powers to mobilize people putting them vigorously before  Shah to disrupt his domination and establish an Islamic government. Imam Khomeini's personality manifests as a religious, political and revolutionary leader who carries the agony of the oppressed who is in fact the realization of people's aspirations leading them on a clear and right path. Analyzing the theory of charismatic authority (Weber) this article also analyzes sources and aspects of Imam Khomeini's charismatic power and studies these two analyses in a comparative format at the end.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Weber
  • Charismatic authority
  • Islamic Revolution
  • Imam Khomeini (PBUH)