نوآوری امام خمینی(ره) در مبانی نظریه ولایت فقیه

نویسندگان

1 رئیس دانشگاه معارف اسلامی و دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای مدرسی انقلاب اسلامی دانشگاه معراف اسلام

چکیده

ارائه نظریه"حکومت اسلامی بر مبنای ولایت فقیه" از یک سو نشان از درک عمیق امام خمینی(ره) از تبار تاریخی اندیشه ای خود و از دیگر سو،آگاهی و شناخت کامل از شرایط زمان و مکان خود دارد.نظریه ولایت فقیه با دو چالش اساسی روبرو بود:نخست،چالش نظریه ولایت با مقتضیات و ملزومات عصر جدید که ایشان،جمهوری اسلامی را طراحی نموده و دیگری چالش تاریخی محدودیت"حسبه" اختیارات ولی فقیه بود که چالش درونی حکومت اسلامی در عصر غیبت بود که امام با نظریه "مطلقه ولایت فقیه"هوشمندانه ان را برطرف کرد و اغازی نو در اندیشه سیاسی اسلام و شیعه بنا نهاد.انتقال از اندیشه سیاسی معطوف به اصلاح در گذشته به اندیشه انقلابی ،از جمله شاخص های منحصر به فرد اندیشه سیاسی امام(ره) است.سطح دیگری از بدیع بودن نگرش امام(ره) در اندیشه ولایت فقیه،معطوف به کیفیت اجتهاد و مقدمات استدلال بر موضوع ولایت فقها در زمان غیبت امام معصوم(ع) نوع ورود به بحث، سیر مقدمات استدلال امام(ره) قابل توجه و در نوع خود نوآورانه و قابل تاملو دقت خاص است.می توان به یقین اعتراف کرد در سیر اندیشه سیاسی شیعه در دوران غیبت، بومی ترین اندیشه سیاسی در شکل دهی نظام سیاسی است که در قالب حکومت اسلامی، مبتنی بر اصل ولایت فقیه ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Imam Khomeini's Innovations in the Foundations of Welayate Faqih Theory

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Kalantari 1
  • Muhammad Hussein Fattahian 2
1 Associate professor in Shahed University and Chancellor of Ma'aref University
2 Ph.d Student In Islamic Maaref University.
چکیده [English]

The introduction of Islamic Ruling theory based on welayate faqih [ruling of jurisprudents] indicates Imam Khomeini's
profound understanding of historical lineage of his ideas on one hand and perfect knowledge about circumstances of his time and location on the other. Introduction of welayate faqih in the face of serious challenges first; challenge of welayate faqih with necessities of the modern age which Imam Khomeini designed the Islamic republic and the other one the historical challenge of restricted jurisprudents' authority for "hasbe" [social and legal affairs] during the twelfth Imam's (PBUH) occultation as the internal challenge of Islamic ruling which Imam Khomeini makes a fresh start in Islam's and Shiite's political thought by presenting the absolute authority for welayate faqih.Transition from reform-oriented political thought in the past to revolutionary thought is among the unique characteristics in
Imam Khomeini's political thought. Another level of novelty in  Imam Khomeini's thought in welayate faqih theory is inclined toward the quality of ijtihad [deduction of Islamic laws from Quran and traditions] and basics of reasoning for the issue of faqih's welayat during the occultation of infallibles, the method to enter the discussion, the process of how Imam reasons is outstanding and innovative and suitable for contemplation and concentration. It can be surely confessed that in the history of Shiite it is the most native political thought to form a political system which has been presented in the form of an Islamic ruling based on welayate faqih principle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • political thoughts
  • reforming thought
  • revolutionary thought
  • welayate faqih
  • political obligation
  • appointed absolute wali faqih