بررسی ارای امام خمینی(ره) در باب نظارت

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

چکیده

در سیره نظری و عملی امام خمینی(ره) نظارت همگانی به طور کامل با فرضیه مهم امر به معروف و نهی از منکر مرتبط است و ایشان نیز با استناد به منابع اسلامی،نظارت همگانی فرضیه مزبور را به عنوان مسئولیت همگانی عموم مردم به شمار می آوردند و به ان تاکید می ورزیدند. از دلایل توجه ویژه امام خمینی(ره) به موضوع نظارت همگانی می توان به ارتباط کامل موضوع نظارت با فرضیه بنیادین امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد.دیلی مهم دیگر،اهمیتی بود که ایشان برای نقش و مشارکت مردم در کلیه امور و از جمله در مشارکت در اداره کشور و لزوم مساهمت و نظارت ملت بر این امر مهم قائل بودند و حتی خود و بالاترین مقام حکومت اسلامی را از این نظارت مستثنی نمی شمردند و خواهان نظارت مردم بر خویش و کلیه کارگزاران نظام بودند و از همان ابتدای انقلاب ،بر ضرورت ایجاد سازمان مستقل و فرا دولتی امر به معروف و نهی از منکر در سراسر کشور پای میفشردند.
برآیند اندیشه امام خمینی(ره) ذر این زمینه،ناظر بر آن است که تحقق امر به معروف و نهی از منکر و گسترش مسئولیت پذیزی و دایره نظارت عمومی،دارای نقش اساسی در تحقق شریعت  و پیشبرد جامعه اسلامی و افزایش کارایی الگوی دین سالاری مردمی خواهد داشت.با ملحوظ داشتن ارتباط کامل نظارت و مسئولیت همگانی،با فرضیه امر به معروف و نهی از منکر،می توان به ابتنا به آموزه های اسلامی و اندیشه امام خمینی(ره)،فرایند اصلاح اجتماعی و سیاسی جامعه و نظام اسلامی را بهینه سازی،استحکام و سرعت بخشید و آسیب ها و موانع محتمل در این مسیر را رفع کرد و الگوی مردم سالارانه و موفق از نظام اجتماعی و نظام سیاسی را با بالاترین حد مشارکت مدنی و سیاسی عرضه نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing Imam Khomeini's Ideas on the Issue of Supervision

نویسنده [English]

  • Bahram Akhavab Kazemi
Associate professor, Faculty of Law and Political Sciences, Shiraz University
چکیده [English]

In Imam Khomeini's theoretical views and his practical lifestyle, public supervision is completely corresponding with the
important faridha [compulsory act by Islamic law] of commanding the good and forbidding the bad. Referring to
Islamic sources, he considers public supervision and this faridha as a public responsibility and tremendously emphasizes on it. The reason why Imam Khomeini paid special attention to public supervision can be the complete relation between the supervision and the fundamental faridha of commanding the good and forbidding the bad.Another outstanding reason was the importance he believed for people's role and participation in all affairs including participation in the administration of the country and the necessity of people's cooperation in and supervision of these affairs. He did not even exclude himself and the highest ranking person in the Islamic ruling from this supervision. He asked for people's supervision on him and all the country's officials. From early days of the victory of the revolution he insisted on the establishment of an independent and supra governmental organization for commanding the good  and forbidding the bad all over the country. His overall opinion in this field implies that commanding the good and forbidding the bad and the development of the sense of responsibility and the expansion of public supervision, plays a pivotal role in the implementation of the shari'a (Islamic law), the progress of the Islamic society and the increase of efficiency of religious democracy model. Having in mind the complete relation between public supervision and public responsibility and the faridha of commanding the good and forbidding the bad we can optimize, consolidate and accelerate the process of social and political reforms of the Islamic society and system according to Islamic teachings and Imam Khomeini's ideas and remove possible barriers and pitfalls presenting a successful and democratic model for social and political system with maximum civil and political participation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini (PBUH)
  • Supervision
  • commanding the good and forbidding the bad
  • public responsibility
  • Islamic system
  • reform
  • Imam Hussein's (PBUH) uprising
  • supra governmental domain