بررسی ابزارها و شیوه های صدور ارزش های انقلاب اسلامی ایران(با تاکید ب اندیشه های امام خمینی(ره))

نویسندگان

1 دانشیار روابط بین الملل دانشگاه اصفهان

2 استادیار علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

3 کارشناس ارشد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان

چکیده

اصولا هر انقلاب بزرگی که در جهان رخ میدهد،بعد از مدت کوتاه در صدد بر می آید که ارزش های موجود در انقلاب خود را به سایر نقاط دنیا گسترش دهد.در این زمینه باید از ابزارهای مناسب و مفیدی استفاده کند تا با کمترین هزینه ها بیشترین سودها را نصیب خود نماید.از این رو انقلاب اسلامی ایران،علاوه بر اینکه یک "انقلاب بزرگ" محسوب می شود به علت برخورداری از ویژگی "جهان شمولی اسلایم"که نیرومندترین و برانگیزنده ترین عامل برای صدور انقلاب اسلامی است،در تلاش برای اشاعه ارزش ها و آرمانهای خود به سرتاسر گیتی است.بالطبع،جمهوری اسلامی ایران از ابزارها و روش هایی برای خط مشی صدور انقلاب خود استفاده میکند که مورد تاکید رهبران آن بوده است.در این نوشتار،با این فرض که جمهوری اسلامی ایران تاکنون از ابزارها و شیوه های گوناگونی،با رهبری و راهنمایی امام خمینی(ره)،برای صدور انقلاب اسلامی استفاده کرده و توانسته است در عملی کردن این خط مشی به صورت موفق عمل کند،در صدد پاسخ دادن به این پرسش هستیم که جمهوری اسلامی ایران از چه روش ها و ایزارهایی برای صدور ارزش های انقلاب اسلامی در منطقه خاورمیانه استفاده کرده است؟برای این منظور از رویکرد توصیفی و تحلیلی استفاده شده و با توجه به ماهیت موضوع،گردآوری اطلاعات با استفاده از روش کتابخانه ای صورت پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing Means and Methods of Promoting the Values of Islamic Revolution of Iran (With an Emphasis on Imam Khomeini's Ideas)

نویسندگان [English]

  • Enayatollah Yazdani 1
  • Alireza Aqahusseini 2
  • Ehsan Sheikhun 3
1 Associate professor of International Relations, Isfahan University
2 Assistant professor of Political Sciences, Isfahan University
3 MA in International Relations, Isfahan University.
چکیده [English]

Every great revolution that occurs in a country soon decides to promote its values in other parts of the world. Suitable and
appropriate means should be used to make maximum benefits with minimum costs. Therefore Islamic revolution of Iran,
considered as a "great revolution", tries to export its values and aspirations to all parts of the world since its "Islamic
universality" is the most powerful and inspiring factor for such a purpose. Obviously it uses tools and means endorsed and
emphasized by its leaders as its policies in exportation of the revolution. Supposing that Islamic republic of Iran has used
various tools and means with Imam Khomeini's leadership and guidance to export the Islamic revolution of Iran and has
managed to successfully implement these policies, this article tries to answer this question: What means Islamic republic of Iran have used to promote Islamic revolution's values in the middle-east. Descriptive analysis has been applied for this  purpose and due to the nature of the subject information has been collected using library method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • Islamic Revolution of Iran
  • exporting Islamic revolutions' values
  • means and methods of exporting Islamic revolution