اسلام سیاسی و نظم مردمی در ایران پس از انقلاب اسلامی

نویسنده

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مقاله حاضر با هدف تبیین تحول اسلام سیاسی در ایران،به طور گذرا پیشینه اسلام سیاسی در ایران را بررسی نموده ،چگونگی تحول مذکور را از طریق گذرا از نظم سلطانی به نظم مردمی،توضیح می دهد.به زعم نگارنده، این گذار،ظرفیت مناسبی برای برقراری نوعی مناسبات دموکراتیک را در ایران پس از انقلاب اسلامی فراهم نموده است.فهم تجربه ایران پس از انقلاب اسلامی و تاثیر آن بر سرشت اسلام سیاسی،موضوع اصلی نوشتار پیش روست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Islam and Democratic System in Iran

نویسنده [English]

  • Mansoor Mirahmadi
Associate Professor, Political Sciences Department, ShahidBeheshti University.
چکیده [English]

To clarify the changes occurred in political Islam in Iran this article briefly studies the background of political Islam in Iran
while explaining how these changes happened through transition from monarchic system to a democratic system. This transition as thought by the author has paved the way for the establishment of a kind of democratic relations in post-revolutionary Iran. Understanding the experience of Iran following the Islamic revolution and its impact on the nature of political Islam forms the main subject of this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Islam
  • monarchic system
  • democratic system
  • Islamic Revolution
  • political jurisprudence