کارآمدی فقه سیاسی در نظام مردم سالاری دینی

نویسندگان

1 عضو مجلس خبرگان رهبری

2 دانشجوی دکتری مدرسی انقلاب اسلامی

چکیده

نوشتار حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا فقه سیاسی شیعه کارامدی و توانمندی لازم برای حل معضلات اجتماعی و نوظهور سیاسی،در عصر مردم سالاری دینی را دارد؟در پاسخ به پرسش مزبور این فرضیه را مطرح میکند که فقه شیعه با توجه به ویژگی ها و ظرفیتهایی که از آن برخوردار است،توانایی و کارآیی لازم در حل معضلات نوظهور اجتماعی و سیاسی در عصر حاضر را داراست.نخست با مرور مفاهیم و کلیات ،به مفهوم فقه سیاسی و کارآمدی و مفاهیم عمده سیاسی دیگر اشاره کرده ایم.در پایان معتقدیم که پیروزی انقلاب اسلامی،آغاز حرکت فقه پویا به سوی توانایی ها و کارامدی علمی و عملی فقه است که نیازمند نظریه پردازی در فقه سیاسی و مردم سالاری دینی به تبع آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Viability of Political Jurisprudence in a Religious Democracy

نویسندگان [English]

  • Mohsen Ghomi 1
  • Seyyed Mehdi Faqihi Va'ezi 2
1 Member of the Assembly of Experts.
2 Ph.D student of Revolution Studies, Islamic Ma'aref University of Qom.
چکیده [English]

The current study tries to find out whether Shiite political jurisprudence is viable and capable enough to resolve new
social and political problems at the age of religious democracy. To find the answer, this article proposes a
hypothesis that in view of its characteristics and capacities, Shiite jurisprudence is viable and capable enough to resolve
new contemporary social and political problems. Having reviewed concepts and general issues, we have
covered the concept of political jurisprudence as well as viability and other main political concepts. Finally we
believe that the victory of Islamic republic of Iran initialized the movement of dynamic jurisprudence toward the discovery of theoretic and practical viability and capabilities of jurisprudence which needs theorization in political jurisprudence and religious democracy as a result.

کلیدواژه‌ها [English]

  • viability
  • political jurisprudence
  • Religious Democracy
  • controlling the society