بررسی تاثیرات انتظارات سیاسی بر اعتماد مردم نسبت به مسئولان(بررسی موردی شهر تهران)

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد علوم سیاسی

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی نقش و تاثیر انتظارات سیاسی مردم بر اعتماد آنها به مسئولان می پردازد.در این تحقیق از روش پیمایش و ابزار پرسش نامه استفاده شده است.مسئله محوری که در این تحقیق به دنبال بررسی آن بودیم این نکته است که افزایش انتظارات سیاسی مردم از مسئولان چه تاثیراتی می تواند بر اعتماد آنها داشته باشد.طبق نتایج به دست امده از تحلیل پرسش نامه ها،فرضیه اصلی این پژوهش مورد تائید قرار گرفت و مشخص شد که بین میزان انتظارات سیاسی مردم و اعتماد آنها نسبت به مسئولان رابطه منفی و معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Influence of Political Expectations on People's Reliance on Officials (Case study in Tehran)

نویسندگان [English]

  • Kioomarth Ashtarian 1
  • Muhammad Reza Amirzade 2
1 Associate Professor, Tehran University.
2 MA in Political Sciences.
چکیده [English]

The current article studies the role of people's political expectations and its influence on their reliance on
officials. Screening and questionnaire have been applied in this research. The main concern of this article has been
to study the effects of an increase in people's political expectations on their reliance on officials. According to
the results obtained from analyzing the questionnaire, the main hypothesis of the research was proved to be right
and it suggests a negative meaningful correlation between people's political expectations and their reliance on officials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reliance
  • political expectations
  • Satisfaction
  • public reliance
  • institutional reliance
  • institution