واکاوی تاثیرات اندیشه‌ای نخبگان انقلاب اسلامی ایران بر نخبگان اسلام‌گرای ترکیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای علوم سیاسی دانشگاه امام صادق، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق، تهران، ایران

چکیده

مطالعه اندیشه نخبگان انقلاب اسلامی ایران و نخبگان اسلام­گرای ترکیه به دلیل پیشینه تمدنی دو کشور در تاریخ اسلام بسیار مهم و ارزنده است. کشور ترکیه به دلیل خلافت ششصدساله امپراتوری عثمانی و ایران زمین به خاطر نقش بارز اندیشمندان و ایرانیانیان در بسط آرمان­های اسلامی در انحا عالم مهم است؛ فلذا ما در این تحقیق تلاش کردیم تا تاثیرات نخبگان انقلاب اسلامی ایران بر نخبگان اسلام­گرای ترکیه را مورد واکاوی قرار دهیم. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و با بهره­گیری از رویکرد تطبیقی به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی است که نخبگان انقلاب اسلامی ایران چه تاثیری بر نخبگان اسلام­گرای ترکیه داشته­اند؟ مقایسه تفکر این اندیشمندان نشان­دهنده تاثیرگذاری فراوان اندیشمندان انقلاب  اسلامی ایران بر نخبگان اسلام­گرای ترک است؛ به گونه­ای که آنها در مباحث مربوط به جامعیت دین اسلام و اسلام سیاسی فراگیر، تلاش برای همگرایی در جهان اسلام، توجه به مولفه جهاد به شدت از اندیشه­های نخبگان ایرانی تاثیر پذیرفته­اند. همچنین دقت در زمینه­های پذیرش دموکراسی و آزادی در اسلام از دیگر دیدگاه­های نخبگان انقلاب اسلامی ایران است که بر  نخبگان اسلام­گرای ترکیه  تاثیر گذاشته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploratory of the Implications of the Thoughts of the Islamic Revolution's Elites on the Turkish Islamist Elites

نویسندگان [English]

 • Mahdi Piruzfar 1
 • Seyed Amirreza fagani 2
 • Ramin Valizade Meidani 2
1 PhD in Political Science, Imam Sadegh University, Tehran, Iran
2 Master of Political Science, Imam Sadegh University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Due to the history of the civilization of the two countries of Iran and Turkey in the history of Islam, examining of the ideas of the elites of the Islamic Revolution of Iran and the Islamist elites of Turkey is very vital. Turkey is significant because of the six hundred-year-old caliphate of the Ottoman Empire and Iran because of the significant role of its scholars in expanding Islamic ideals in the world. Therefore, in this research, we tried to study the influence of the Islamic Revolution's elites on the Islamist elites of Turkey. This research uses a descriptive-analytical method and utilizes an adaptive approach to answer the main question of how the elites of the Islamic Revolution of Iran have had an impact on the Islamist elites of Turkey. Comparing the thinking of these scholars reflects the great influence of the Islamic revolutionary thinkers on the Islamist elites of the Turks, so that they got strongly influenced on the issues of the comprehensiveness of Islam and of universal political Islam, the efforts of convergence in the Islamic world, attention to the component of jihad. Also, the precision in the fields of acceptance of democracy and freedom in Islam is one of the other views of the elite of the Islamic Revolution of Iran which has influenced on the Islamist elites of Turkey.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Turkish Islamist Elites
 • Islamic Revolution
 • Sunnis
 • Shi'at
 • Political Islam
 1. وینسنت، اندرو (1389)،نظریه­های دولت، ترجمه حسین بشریه، تهران: نشرنی، چاپ هفتم
 2. مطهری، مرتضی (1358)، بیست گفتار، قم، انتشارات صدرا، چاپ دوم.
 3. مطهری، مرتضی (1361)، ده گفتار، تهران، انتشارات صدرا، چاپ چهارم.
 4. مطهری، مرتضی (1362)، مقدمه­ای بر جهان ‌بینی اسلامی، قم، انتشارات اسلامی، چاپ دوم.
 5. مطهری، مرتضی (1365)، نهضت­های اسلامی در صدساله اخیر، قم، انتشارات صدرا، چاپ سوم.
 6. مطهری، مرتضی (1367)، مسئله حجاب، قم، انتشارات اسلامی، چاپ نهم.
 7. مطهری، مرتضی (1370)، جامعه و تاریخ، تهران، انتشارات صدرا، چاپ هفتم.
 8. مطهری، مرتضی (1372)، عدل الهی، قم، انتشارات اسلامی، چاپ ششم.
 9. مطهری، مرتضی (1390)، اصول فلسفه و روش رئالیسم، مقاله نهم، قم، انتشارات اسلامی، چاپ چهاردهم.

10.مطهری، مرتضی (1374)، عدل الهی، تهران، انتشارات صدرا، چاپ یازدهم.

11.مطهری، مرتضی (1375)، انسان در قرآن، تهران، انتشارات صدرا، چاپ سوم.

12.مطهری، مرتضی (1392)، علل گرایش به مادی =گری، قم، انتشارات اسلامی، چاپ شانزدهم.

13.مطهری، مرتضی (1379)، انسان کامل، تهران، انتشارات صدرا، چاپ هفتم.

14.مطهری، مرتضی (1380)، علم و دین، قم، انتشارات صدرا، چاپ دوم.

15.مطهری، مرتضی (1381)، اسلام و مقتضیات زمان، تهران، انتشارات صدرا، چاپ هفتم.

16.مطهری، مرتضی (1393)، جامعه و تاریخ، قم، تهران، انتشارات صدرا، چاپ هفدهم.

17.مطهری، مرتضی (1383)، خدمات متقابل اسلام و ایران، تهران، انتشارات صدرا، چاپ سیزدهم.

18.مطهری، مرتضی (1384)، سیری در زندگانی استاد مطهری، تهران، انتشارات صدرا، چاپ پانزدهم.

19.مطهری، مرتضی (1394)، نظام حقوق زن در اسلام، قم، انتشارات قم، چاپ نوزدهم.

20.مطهری، مرتضی (1386)، پیرامون جمهوری اسلامی، انتشارات جامعه­ی مدرسین، چاپ چهارم.

21.مطهری، مرتضی (1388)، حکومت دینی از منظر شهید مطهری، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ هشتم.

22.مطهری، مرتضی (1389)، تکامل اجتماعی انسان، تهران، انتشارات صدرا، چاپ دوم.

23.وایتسکر، گراهاس (1375)، سکولاریزاسیون چیست؟، مجله نامه فرهنگ.

 1. Atacan, F. (2005). Explaining religious politics at the crossroad: AKP‐SP. Turkish Studies, 6(2), 187-199.
 2. Axford , B & Browning G , K  & Huggins , R & Rosamond , B  (2002) Politics: an introduction. Routledge.
 3. Danforth, N. (2008). "Ideology and pragmatism in Turkish foreign policy: From Atatürk to the AKP". Turkish Policy Quarterly, 7 (3), pp.83-95
 4. DAI, H. D. (2005). Transformation of Islamic political identity in Turkey: Rethinking the West and Westernization. Turkish Studies, 6(1), 21-37.
 5. Erbakan, N. (2014). Davam.,Milli Gazete Ankara Kitab Kulübü , Ankara
 6. Islam Birligihayal değil,(1997), Yeni şafak , februrary 28
 7. İMİŞİKER, Z. Ç. (2002). The Changing Nature Of  Islamism In Turkey: A Comparison Of ERBAKAN And ERDOĞAN (Doctoral dissertation, Bilkent University ANKARA).
 8. Lovell, D. (2011). Turkey in Europe: Record, Challenges and the Future. Insight Turkey, 13(3), 173.
 9. Macfie, A. L. (1994). Ataturk,Longman, London & NewYork,
 10. Kant, I., & Abbott, T. K. (2004). Critique of practical reason. Courier Corporation.
 11. Keyman, E. F. (2007). Modernity, Secularism and Islam The Case of Turkey. Theory, culture & society, 24(2), 215-234.
 12. Robins, P. (1997). Turkish foreign policy under Erbakan. Survival, 39(2), 82-100.

Mardin, Ş. (1973). Center-periphery relations: A key to Turkish politics?