اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر ابراهیم کلانتری

تاریخ و تمدن و انقلاب اسلامی استادتمام گروه تاریخ و تمدن و انقلاب اسلامی دانشگاه تهران

ekalantariut.ac.ir

سردبیر

دکتر یحیی فوزی

دکتری علوم سیاسی استاد تمام علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

yahyafoziyahoo.com
09121593054

اعضای هیات تحریریه

دکتر غلامرضا خواجه سروی

علوم سیاسی استادتمام علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

khajehsarvyyahoo.com

دکتر محمد رحیم عیوضی

علوم سیاسی استادتمام دکتری علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی

ra.eivaziyahoo.com

دکتر یحیی فوزی

علوم سیاسی استادتمام علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

yahyafoziyahoo.com

دکتر مصطفی ملکوتیان

علوم سیاسی استادتمام علوم سیاسی دانشگاه تهران

mmalakotut.ac.ir

دکتر ابراهیم کلانتری

تاریخ و تمدن و انقلاب اسلامی استاد تمام گروه تاریخ و تمدن و انقلاب اسلامی دانشگاه تهران

ekalantariut.ac.ir

دکتر محمدرضا مجیدی

روابط بین الملل دانشیار مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران

mmajidiut.ac.ir

دکتر عبدالرضا سیف

زبان وادبیات استاد تمام گروه آموزشی زبان وادبیات فارسی

seifut.ac.ir

مدیر اجرایی

دکتر امیرعلی کتابی

مدرسی انقلاب اسلامی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

a_ketabisbu.ac.ir
0000-0001-9347-0201