بررسی تطبیقی بازنگری در قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی؛ امکان یا امتناع بازنگری در برخی از اصول قانون اساسی مصوب 1368
1. بررسی تطبیقی بازنگری در قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی؛ امکان یا امتناع بازنگری در برخی از اصول قانون اساسی مصوب 1368

محمدرضا مجیدی؛ میثم بلباسی

دوره 7، شماره 27 ، زمستان 1397، ، صفحه 201-223

چکیده
   نوشتار حاضر با تشریح سیر تطور قانون اساسی در ایران؛ به دنبال پاسخ به این سؤال است که اصل بازنگری در قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی به چه شکلی بوده است؟ و اینکه اگر بخواهیم درباره بازنگری در برخی ...  بیشتر
انقلاب اسلامی به مثابۀ هویت جدید در عصر غلبه غرب و شرق
2. انقلاب اسلامی به مثابۀ هویت جدید در عصر غلبه غرب و شرق

بهاالدین قهرمانی نژاد شایق؛ میثم بلباسی

دوره 6، شماره 20 ، بهار 1396، ، صفحه 173-195

چکیده
  نوشتار حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که مختصات نظام بین الملل در بحبوحه ی وقوع انقلاب اسلامی به چه شکلی بوده است؟ و انقلاب اسلامی به مثابه ی یک هویت جدید دارای چه عناصر و مؤلفه هایی بوده است؟ یافته ...  بیشتر