نویسنده = حامد انوریان اصل
مبارزه با آمریکاگرایی د راندیشه آیت الله خامنه ای

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1401

حامد انوریان اصل؛ سعید حاجی ناصری


مبارزه با آمریکاگرایی در اندیشه آیت الله خامنه ای

دوره 10، شماره 3، آبان 1400

سعید حاجی ناصری؛ حامد انوریان اصل